8 Oct 2010

ေမတၱာထား၍ ဥေပကၡာပြါးပါ

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

ေမတၱာထား၍
ေမတၱာ(အေဒါသ)တရားသည္ ေလာကတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုေဆာင္ေသာ တရားပင္ျဖစ္၏။ ေမတၱာတရားျဖင့္ လႊမ္းျခံဳထားလွ်င္ (ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္က်င့္ၾကံေနလွ်င္) ကမၻာေလာက ၌လည္းေကာင္း၊ မိမိသႏၲာန္ရွိ တစ္လံမွ်ေသာ ခႏၶာေလာက၌လည္းေကာင္း ေအးခ်မ္းမႈကို ျဖစ္ေစ၏။ ေဒါသတရားသည္ ပူေလာင္ျခင္းကိုေပးျပီး ေမတၱာ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားျဖစ္၏။ ေဒါသတရားေတြ ပြါးေနျပီဆိုလွ်င္ မိမိ၌လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးတို႔၌လည္းေကာင္း ပူေလာင္ ျပင္းျပေသာ ဆင္းရဲျခင္းတရားတို႔ကို စိတ္အစဥ္မွာေရာ၊ ကိုယ္အစဥ္မွာေရာ ခံစားရေတာ့၏။ ေဒါသေၾကာင့္ အျမင္မွန္တရားတို႔ကိုလည္း ကင္းေပ်ာက္ေစေပသည္။

လိုတာမရလွ်င္ မေက်နပ္သည့္အတြက္ ဆင္းရဲရ၏။ ရ,ထားတာကို မေက်နပ္ျပန္ေတာ့လည္း ဆင္းရဲရေပသည္။ “ပိေယဟိ ၀ိပၸေယာေကာ ဒုေကၡာ၊ အပိေယဟိ သမၸေယာေကာ ဒုေကၡာ- လုိခ်င္ႏွစ္သက္တာေတြ မရရွိေတာ့ ဆင္းရဲရ၏။ မလိုခ်င္ မႏွစ္သက္တာေတြႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရ ျပန္ေတာ့လည္း ဆင္းရဲရေပသည္။” အေၾကာင္းမွာ ရရွိထားသည့္ ဘ၀ကိုက ဒုကၡသစၥာတရား ျဖစ္ေနေပသည္။ ရတာမလို၊ လိုတာမရျခင္းကိုက ဒုကၡသစၥာနယ္တြင္ ျဖစ္ေနသည့္ ဓမၼသေဘာ တရားပင္ျဖစ္သည္။ ၎ကို ရခ်င္တာမရလို႔ ငိုေႂကြး၊ မရခ်င္တာေတြရလို႔ ပူေဆြးေနက ဒုကၡသစၥာနယ္၏ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ မနားတမ္းပင္ခံစားရေတာ့မည္။ ဤသို႔ပူေဆြးေနလွ်င္ ခံစားရင္း ေသသြားလိုက္ျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ အေသရပ္ႏိုင္ေတာ့ပါမည္နည္း။

မေက်နပ္မႈ(ေဒါမနႆ)တို႔သည္ တရားကိုယ္အားျဖင့္ ေဒါသျဖစ္၏။ ဘ၀မွာ မရႏိုင္သည့္ အရာကို ကိုယ္ရပိုင္ခြင့္မရွိလို႔ဟု ဆင္ျခင္ႏိုင္ျပီး ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ရွိတာေလး ေက်နပ္ေရာင့္ရဲႏိုင္ ေအာင္ က်င့္ၾကံပြါးမ်ားျခင္းျဖင့္ ေအးခ်မ္းမႈကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေအးခ်မ္းမႈကိုရရွိဖို႔္ ေမတၱာစိတ္ အစဥ္ျဖစ္ေနေအာင္ ႏွလံုးသြင္းက်င့္ၾကံရမည္။ ေမတၱာတရားသည္ က်ယ္၀န္းနက္႐ိႈင္းလွ၏။ အကန္႔အသတ္၊ အပိုင္းအျခားဟူေသာ နယ္နိမိတ္မ်ား မရွိေပ။ ထုိသို႔ ပိုင္းျခားကန္႔သတ္ထား ေသာ နယ္နိမိတ္မရွိဘဲ ေမတၱာတရား ပြါးမ်ားအားထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္ျပီး ထာ၀ရေအးခ်မ္းမႈသေဘာ မေသရာ အျမိဳက္ခ်မ္းသာကို ရရွိခံစားႏိုင္ ေၾကာင္း ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္၌ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားဆံုးမထားေပသည္။

မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ။ ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိ မာဏံ။
မာတာ- အမိသည္၊ နိယံပုတၱ- မိမိကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ၊ ဧကပုတၱံ- တစ္ေယာက္တည္းေသာသား ကို၊ အာယုသာ- အသက္ေၾကာင့္၊ မႏုရေကၡ ယထာ- အဖန္တလဲလဲ ေစာင့္သကဲ့သို႔၊ ဧ၀မၸိ- ထို႔ အတူလွ်င္၊ သဗၺဘူေတသု- ခပ္သိမ္းေသာသတၱ၀ါတို႔၌၊ အပရိမာဏံ- အတုိင္းမသိေသာ၊ မာနသံ- ေမတၱာစိတ္ကို၊ ဘာ၀ေယ- ပြါးေစရာ၏။ (မိခင္က မိမိ၏ရင္၌လြယ္၍ဖြားျပီး တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းရွိေသာသားကို အသက္တမွ် ခ်စ္ခင္ကာ ထာ၀စဥ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ ေသာ ေမတၱာစိတ္ ထားသကဲ့သို႔ အျခားေသာသူတို႔ကိုလည္း အတိုင္းမသိေသာေမတၱာစိတ္ ထားရာ၏။)

ေမတၱာစိတ္ထား အစဥ္ေမြးျမဴႏိုင္ေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ က်င့္ယူရမည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အာ႐ံုတရားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒါသတရားေတြကို ထိန္းရ ပါမည္။ ေယာနိေသာ မနသိကာရ- အသင့္အတင့္အမွန္အတိုင္း ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရေပမည္။ ကိုယ္က အျခားသူတို႔လို ေကာင္းေကာင္းမ၀တ္ႏိုင္၊ ေကာင္းေကာင္း မစားႏိုင္၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္မေနႏုိင္ျခင္းကို အေၾကာင္းအရင္း အမွန္မျမင္ႏိုင္ဘဲ သည္းမခံ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ “အူမ,ေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္တာ”ဟု တလြဲေတြး အယူမွားျပီး သီလပ်က္၍ စီးပြါးမရွာသင့္။ မိမိ သီလမရွိျခင္းကို အျပစ္ကိုဖုံးကြယ္သည့္ အ၀ိဇၨာ (ေမာဟ)ေၾကာင့္ သီလ ရွိသူတို႔အား ေစာ္ကားေမာက္မာတတ္သည့္ ေဒါသတရားေတြ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ ရည္ရြယ္ ထားတာေတြက မေအာင္ျမင္၊ မွန္းထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာသည့္အခါ (ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၾကံဳေတြ႔ေနရတာေတြက ကိုယ္စိတ္အလိုက် မျဖစ္သည့္အခါ) ေပါက္ကြဲထြက္လာတတ္သည့္ ေဒါသတရားေတြ၊ ေနပူျပန္ေတာ့ ေနၾကီးနဲ႔ပူလိုက္တာ၊ ပူလိုက္အိုက္လိုက္တာ လြန္ပါေရာ၊ မိုးရြာေတာ့လည္း ဒီမိုးနဲ႔ အခ်ိန္အခါမဟုတ္၊ ရြာပဲရြာႏိုင္လြန္း၊ သြားလို႔မေကာင္း၊ လာလုိ႔ မေကာင္းလိုက္တာ၊ အနံ႔အသက္ မေကာင္းသည့္ေလကို ႐ွဴမိေတာ့လည္း အနံ႔ၾကီးနဲ႔ ဆိုးလိုက္ တာ၊ အံေတာင္အံခ်င္တယ္ဟူ၍ ေပါက္ကြဲထြက္ေပၚလာေသာ ေဒါသတရားေတြ၊ တစ္ခါလာ လည္း ဒီဟင္း၊ တစ္ခါလာလည္း ဒီထမင္းဟူ၍ ဟင္းေကာင္းေကာင္း ခ်က္မထားလို႔ ဟင္းခ်က္သည့္ မိခင္ကိုပင္ ဆူေအာက္၊ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေသာဇနီးသည္ကို ေငါက္ငန္းတတ္ျပီး အရသာရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မထားသည့္ အိမ္ေဖာ္ေက်းကၽြန္တို႔ကိုလည္း ေအာ္ဟစ္ ေမာင္းထုတ္တတ္ေသာ ေဒါသတရားေတြသည္ မိမိကိုယ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အျခားသူတို႔ကို လည္းေကာင္း ပူေလာင္ရေတာ့၏။ ထုိသို႔ မေက်နပ္ဖြယ္ဟု ႏွလံုးသြင္းေနလွ်င္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရစေသာ တရားေလးပါးတို႔ႏွင့္ ေန႔စဥ္ရန္ျဖစ္၍သာ ေနရေတာ့မည္။

ထိုသို႔ ေဒါသစိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရေပသည္။ အမွန္အတိုင္းျမင္ ႏိုင္ေအာင္၊ အေကာင္းဘက္ကျမင္ႏိုင္ေအာင္ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ရေပသည္။ အာ႐ံုတရားတို႔ အေပၚတြင္ မႏွစ္သက္စရာ၊ မၾကိဳက္သည့္အရာဟု ျမင္ေနျခင္းသည္ ေဒါသကိေလသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအျမင္ျဖစ္၏။ အာ႐ံုကို အာ႐ံုဟုသာသိလိုက္လွ်င္ ေဒါသျဖစ္စရာလည္း မဟုတ္၊ ေလာဘျဖစ္စရာလည္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ “သဘာ၀ဟာ သဘာ၀ပါ”ဟု မွတ္ယူ ႏိုင္လွ်င္ အမွန္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းႏိုင္ေပသည္။ ထိုသို႔ ေမတၱာစိတ္ေလးျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံႏိုင္လွ်င္ အျခားသူတို႔ကို ထိခိုက္မိျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ပူေလာင္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေတာ့ေပ။

ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လာဘ္ရ မရ၊ ႐ံႈ႕ခ် ေျမွာက္စား၊ နည္းမ်ား ျခံရံ၊ သုခံ ဒုကၡာ စေသာ ေလာကဓံတရားတို႔ကို ရန္သူၾကီးသဖြယ္ သေဘာထားျပီး နပန္းလံုး သတ္ပုတ္မည္ဆိုပါက လည္း သူက အားေကာင္းေမာင္းသန္သည့္ ခြန္အားအျပည့္ႏွင့္ လူသတ္ေယာက်္ားရွစ္ဦး၊ ကိုယ္က တစ္ေယာက္တည္း- ခြန္အားမရွိ၊ အစားမစားရဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္ ရာဇ၀တ္သား ေယာက်္ားပမာ မည္သို႔မွ် ေအာင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ေလာကဓံတရား တို႔ကို မေက်နပ္လို႔ ေဒါသျဖင့္ နပန္းလံုးသတ္ပုတ္ေနတိုင္း ကိုယ္ကခ်ည္း အ႐ံႈးျဖစ္ေနသည္ကို သတိရွိရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကဓံတရားေတြေၾကာင့္ ေဒါသမျဖစ္ေပၚႏိုင္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္း က်င့္ၾကံရမည့္နည္းမွာ- “လာဘ္ရ မရ၊ ႐ံႈ႕ခ် ေျမွာက္စား၊ နည္းမ်ား ျခံရံ၊ သုခံ ဒုကၡာ ဤရွစ္ျဖာေၾကာင့္ ေဒါသတည္းျမဴ မရွိမူ မွတ္ယူ မဂၤလာ။” ဟူ၍ျဖစ္၏။

ကုိယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားသူတို႔ကိုပါ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္ ၀ီတိကၠမေဒါသေတြ၊ ကိုယ္စိတ္အလိုမက်တိုင္း စိတ္ထဲမွာေသာင္းက်န္းေနတတ္သည့္ ပရိယု႒ာနေဒါသေတြ၊ အခါအခြင့္သင့္သလို မေက်နပ္မႈေလးေတြေပၚလာသည့္ အႏုသယေဒါသေတြက တစ္လည့္ျပီး တစ္လွည့္၊ တစ္မ်ိဳးျပီးတစ္မ်ိဳး ႏွိပ္စက္ေနတတ္ေပသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိေလသာ ေဒါသသူခိုးကို အိမ္ရွင္ သတိပညာျဖင့္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ေပးရာ၏။ သူခိုးသည္ အိမ္ရွင္ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္အားလန္႔အားႏွင့္ ေျပးသကဲ့သို႔ ေဒါသျဖစ္မွန္း သတိပညာျဖင့္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္လိုက္ ပါက အျပီးတိုင္ မပယ္သတ္ႏိုင္ေသးေတာင္မွ တဒဂၤ ပယ္သတ္ျငိမ္းေအးႏိုင္၏။ အႏုသယ ေဒါသကိေလသာကို အျပီးတိုင္ပယ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ကလည္း အနာဂါမိမဂ္ဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္မွ ပယ္သတ္ႏိုင္ေပသည္။

ေဒါသတရားသည္ စိတ္ဓာတ္ကို က်ဥ္းေျမာင္းၾကပ္တည္းေစ၏။ ေဒါသဓာတ္ခံ အားၾကီးသူ သည္ အေပၚယံၾကည့္၍ စိတ္ဆိုးတတ္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ ေရကန္ကို ေတြ႔သည့္အခါ ေရေပၚတြင္ျမင္ေနရေသာ ေရညွိေရေမွာ္တို႔ကိုၾကည့္၍ စိတ္ဆိုးေပသည္။ ေရဆာလို႔ ေရကို မေသာက္ႏိုင္ျဖစ္၏။ အျခားသူတစ္ဦးကေတာ့ ေရေပၚက ေရညွိေရေမွာ္တို႔ကို ဖယ္၍ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ေရၾကည္ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ေသာေၾကာင့္ ေရေမွာ္ကိုဖယ္၍ ေအာက္၌ရွိေသာေရၾကည္ကို ေသာက္သံုးျပီး အေမာကိုေျပေစ၏။

ထိုသူႏွစ္ဦး၏ ျခားနားျခင္းမွာ အျမင္မတူညီျခင္းပင္ျဖစ္၏။ မနာပ ဘာ၀ ဒႆန- အေကာင္း ဘက္က ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အမနာပ ဘာ၀ ဒႆန- အဆိုးဘက္ကၾကည့္ျခင္းဟူေသာ အျမင္ မတူညီမႈပင္ျဖစ္သည္။ မနာပ ဘာ၀ ဒႆန ရွိသူက အေျပာဆိုးျပီး အလုပ္ေကာင္းသူကို ျမင္လွ်င္ “ဒီလူကေတာ့ေဟ၊ အေျပာသာဆိုးတာ အလုပ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းတယ္”ဟူ၍ ခ်ီးက်ဴးျပီး ေက်းဇူးတင္ႏိုင္၏။ အလုပ္ဆိုးေပမယ့္ အေျပာေကာင္းသူကို ေတြ႔ျပန္ေတာ့လည္း “အင္း ဒီလူက်ျပန္ေတာ့လည္း အလုပ္သာဆိုးတာ အေျပာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္”ဟူ၍ ခ်ီးမြမ္းျပီး ေက်းဇူးတင္ႏုိင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာစိတ္ကေလး ျဖစ္ေနေအာင္ က်င့္ၾကံရမည္မွာ-
ႏွစ္သက္စရာ ေရြးရွာ ေမတၱာ၊
ေက်နပ္စရာ ေရြးရွာ ေမတၱာ၊
ၾကည္ႏူးစရာ ေရြးရွာ ေမတၱာ
အစဥ္ျဖစ္ေနေအာင္ မနာပ ဘာ၀ ဒႆနျဖင့္ ေဒါသမျဖစ္ေပၚေအာင္ က်င့္ၾကံရေပသည္။

ဤေနရာတြင္ ဘာသာျခားတို႔အား ေမတၱာစိတ္ထားျပီး ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ) ဆံုးမထားေသာ ဆုံးမစကားေလးကို ေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။ “ေရာဂါတစ္ခုခု ျဖစ္ေနသူသည္ သူ႔လူမ်ိဳးေဖာ္စပ္ေသာ ေဆးမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အျခားလူမ်ိဳးေဖာ္စပ္ေသာ ေဆးေကာင္းကုိေတြ႔ေသာ္လည္း မေသာက္ဘူးဆိုလွ်င္ ေရာဂါမေပ်ာ္႐ံုသာရွိ၏။ ထို႔အတူ ၀ိပႆနာတရားကို မိမိတို႔ကိုးကြယ္ေသာဘုရားကျပေသာ တရားမဟုတ္၍ 'မက်င့္ႏိုင္' ဟုဆိုလွ်င္ ကိေလသာေရာဂါ မေပ်ာက္႐ံုသာရွိ၏။” ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္နည္းသည္ ဘုရားရွင္တစ္ဆူ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္မွသာ နားၾကားသိရွိခြင့္ရသည့္နည္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သာသနာတြင္း လူျဖစ္တုန္းေလး ၾကံဳေတြ႔ြခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကံသကာအရသာသည္ တ႐ုတ္ စားလည္းခ်ိဳသည္။ ျမန္မာစားလည္းခ်ိဳသည္။ ကုလားစားလည္းခ်ိဳသည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳး စားစား ခ်ိဳေသာအရသာကိုသာ ခံစားရ၏။ ထု႔ိအတူ ၀ိပႆနာတရားက်င့္စဥ္၊ ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္လာ အားထုတ္နည္းတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ခံယူထားသူတို႔အတြက္သာ ဘုရားရွင္ ေဟာထားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဘုရားတရားမွန္သမွ်တို႔သည္ သတၱ၀ါအားလံုးအတြက္ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားေသာနည္းမ်ားကို မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ လိုက္နာက်င့္ၾကံသူအားလံုး စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကို ျဖစ္ေစျပီး အို နာ ေသ ကင္းသည့္ အမတဓာတ္ျမတ္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ၾကမည္ကုိ ယံုၾကည္စြာ က်င့္ၾကံအားထုတ္သင့္ေပသည္။

ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းမည့္ေယာဂီသည္ အျမဲက်င့္ၾကံေနရမည္မွာ-
(၁) သေကၠာ စ- ေကာင္းစြာျပဳျခင္းငွါ တတ္သည္လည္းေကာင္း၊
(၂) ဥဇု စ- ေျဖာင့္မတ္သည္လည္းေကာင္း၊
(၃) သုဟုဇု စ- လြန္စြာေျဖာင့္မတ္သည္လည္းေကာင္း
(၄) သု၀ေစာ စ- ပညာရွိတို႔ ဆိုဆံုးမလြယ္သည္လည္းေကာင္း၊
(၅) မုဒု စ- ႏူးညံ့သည္လည္းေကာင္း၊
(၆) အနတိမာနိ စ- ေထာင္လႊားတက္ႂကြေသာ မာန္မာန မရွိသည္လည္းေကာင္း၊
(၇) သႏၲဳႆေကာ စ- ေရာင့္ရဲလြယ္သည္လည္းေကာင္း၊
(၈) သုဘေရာ စ- ေမြးျမဴလြယ္သည္လည္းေကာင္း၊
(၉) အပၸ ကိေစၥာ စ- နည္းေသာအမႈကိစၥ ရွိသည္လည္းေကာင္း၊
(၁၀) သလႅဟုက၀ုတၱိ စ- ေပါ့ပါးေသာအသက္ေမြးျခင္း ရွိသည္လည္းေကာင္း၊
(၁၁) သႏၲိႁႏၵိေယာ စ- ျငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိသည္လည္းေကာင္း၊
(၁၀) နိပေကာ စ- ရင့္က်က္ေသာပညာရွိသည္လည္းေကာင္း၊
(၁၁) န အပၸ ဂေဗၻာ စ- မၾကမ္းတမ္းသည္လည္းေကာင္း၊
(၁၂) ကုေလသြ အနႏုဂိေဒၶါ စ- ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းအစြဲကင္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊
အျမဲရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းသည့္သူသည္ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ေနသေဘာ ထားမ်ား ရွိႏွင့္ေနရမည္ျဖစ္သလို ေမတၱာစိတ္မ်ားျဖင့္ ထံုမႊမ္းေနျပီဆိုလွ်င္လည္း ထိုသို႔ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား လြယ္ကူစြာေမြးျမဴႏိုင္သြားျပီျဖစ္၏။

တဖန္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းမည့္သူသည္ “နစ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ ၀ေရယ်ံဳ- ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ အမႈမွန္သမွ်တို႔ကို အနည္းငယ္ေလးမွ် မျပဳက်င့္အပ္ေပ။” မျပဳလုပ္အပ္ေပ။ မေကာင္းမႈဟူသည္ ဆိတ္ကြယ္ရာဟူ၍ မရွိ။ မိမိကိုယ္ကို မိမိသိ၏။ သူတစ္ပါးအား ညာလိုရသည္၊ မိမိကိုယ္ကိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ ညာ၍မရႏိုင္ေပ။ မေကာင္းမႈ မွန္သမွ်တို႔ကို နည္းနည္းေလးပဲဟူ၍ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳမိေစရာ။ အၾကီးဆံုးေသာ အရာတို႔သည္ နည္းနည္းေလးမ်ား ေပါင္းစုထားျခင္းသည္သာျဖစ္၏။ အၾကီးမားဆံုးေသာ အေဆာက္အအံုၾကီးသည္ အက္တမ္စေသာ အမႈန္ကေလးမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစုထားသည့္ ျဒပ္၀တၳဳၾကီးသာျဖစ္သည္။

ေမတၱာစိတ္ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ရာ၌ (၃)မ်ိဳးရွိ၏။ ပို႔ေမတၱာ၊ ပြါးေမတၱာ၊ ထားေမတၱာတို႔ ျဖစ္ၾက၏။ “သတၱ၀ါအားလံုး ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ၊ မိမိ၏ ခႏၶာ၀န္ကို က်န္းက်န္းမာမာ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါေစ၊ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ အနႏၲစၾကာ၀ဠာရွိ သတၱ၀ါတို႔ကို ခ်မ္းသာၾကေစပါေစ၊ ရွည္တိုအလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱ၀ါ၊ ျမင္အပ္မျမင္အပ္အစရွိသည့္ သတၱ၀ါမ်ား ခ်မ္းသာၾကပါ ေစ အစရွိသည္ျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ အာ႐ံုျပဳရြတ္ဆိုပို႔သေနျခင္း”သည္ ပို႔ေမတၱာ၊ တစ္စိတ္ တစ္အာ႐ံု ျဖင့္တည္ျပီး စိတ္ျဖင့္သာ အာ႐ံုျပဳ၍ သမၼထကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းေနျခင္းသည္ ပြါးေမတၱာ၊ အျခား သတၱ၀ါတို႔၏အက်ိဳးကို လိုလားျပီး၊ အျခားေသာသတၱ၀ါတို႔၏ခ်မ္းသာကို အလိုရွိျပီး ကာယကံ ေျမာက္ ျပဳမူဆက္ဆံေနထိုင္ျခင္း၊ သတၱ၀ါအမ်ား ခ်မ္းသာေၾကာင္းအလုပ္တို႔ကို ကာယ၊ ဉာဏ၊ ၀ီရိယတို႔ျဖင့္ အားထုတ္ျခင္းသည္ ထားေမတၱာျဖစ္၏။

ထားေမတၱာရွိဖို႔မွာ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါတို႔အား ေမတၱာပို႔သျခင္း၊ ေမတၱာစိတ္ ေတြျဖစ္ေနေအာင္ ပြါးမ်ားေနျခင္းကို လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထား ျပီး ဆက္ဆံဖို႔၊ ျပဳမူဖို႔၊ ေမတၱာထားျပီး သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ မွာ ခႏၲီစ- သည္းခံျခင္းတရားျဖင့္ အျမဲယွဥ္တဲြထားႏိုင္မွ ေမတၱာထားႏိုင္ေပသည္။ သတၱ၀ါ အမ်ား၏အက်ိဳးကို ကာယကံေမတၱာထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိ၏အခ်ိန္ကိုလည္းေပးႏိုင္ရမည္။ မိမိ၏ဥစၥာကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရမည္။ ရသမွ်ႏွင့္လည္း ေရာင့္ရဲႏိုင္ရမည္။ ေလာကဓံအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုလည္း ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္ရပါမည္။

ထားေမတၱာ က်င့္ၾကံႏိုင္ဖို႔ မိမိ၏အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာကို သူတစ္ဦးက ဖ်က္ဆီးလိုက္လွ်င္ ထိုသူ႔အေပၚ၌ ေမတၱာထားျပီး သူ႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔၊ ျပဳမူေနထိုင္ေပးဖို႔ စြမ္းႏိုင္ရပါမည္။ မနာလို၊ ၀န္တုိေသာစိတ္မ်ား မည္သူ႔အေပၚမွ် မထားရေပ။ “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ မဆိုးပါ။”ဆိုလွ်င္ “သင္ဆိုးလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္လည္း ဆိုးရပါလိမ့္မည္။”ဟူ၍ ျဖစ္သြားပါမည္။ ထိုသို႔တုန္႔ျပန္လွ်င္ ထားေမတၱာ ပ်က္သြားေပသည္။ ထားေမတၱာက်င့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ “သူက ေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း၊ ကိုယ္ကေကာင္းေအာင္ က်င့္ရမည္။ သူကေတာ္ေတာ္၊ မေတာ္ေတာ္ ကိုယ္က ေတာ္ေအာင္က်င့္ရေပမည္။” ထိုကဲ့သို႔ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔၏ ေမတၱာစိတ္မ်ိဳး၊ ပါရမီရွင္ၾကီးမ်ား၏ ေမတၱာစိတ္ထားမ်ိဳး ေမြးျမဴႏိုင္ေအာင္ က်င့္ၾကံရေပမည္။

ဥေပကၡာပြါးပါ
ေမတၱာစိတ္မရွိဘဲ ဥေပကၡာပြါးလို႔ မရႏိုင္ေပ။ ဥေပကၡာပြါးႏိုင္ျခင္းကိုက ေမတၱာစိတ္ထားရွိမွ ပြါးႏိုင္ေပသည္။ ဥေပကၡာဆိုသည္မွာ အာ႐ံုတရားတို႔္အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ အစြန္းမထြက္ ညီမွ်ေစျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။ ဥေပကၡာျပဳျခင္းကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းဟုလည္း ေျပာဆိုၾက၏။ မိမိႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္လို႔၊ မိမိႏွင့္မသင့္ျမတ္သည့္ တစ္စံုတစ္ဦးကို “ဒီေကာင့္အေၾကာင္း ေျပာမေနပါနဲ႔ကြာ၊ ဒီေကာင့္အေၾကာင္း ေမ့ထားလိုက္စမ္းပါ။ ငါတို႔စကား နားမေထာင္လို႔ တစ္ေန႔ သူဒုကၡ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္”ဟူ၍ မေက်နပ္သည့္ ေဒါသစိတ္ျဖင့္ လစ္လ်ဴ႐ႈလိုက္ျခင္းသည္ ဥေပကၡပြါးျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဥေပကၡာပြါးျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္သခၤါရ တရားတို႔အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္းဟူေသာအစြန္း၊ မုန္းျခင္းဟူေသာအစြန္းမရွိဘဲ ကံ,ကံ၏အက်ိဳး၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ဆင္ျခင္ႏိုင္ျပီး စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုျဖစ္ေစရပါမည္။ ထုိသုိ႔ မဆင္ျခင္ဘဲ ၾကံဳေတြ႔ေနသည့္ အာ႐ံုတရားတို႔အေပၚတြင္ ႏွစ္သက္မိသည့္(ေလာဘ)၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ မေက်နပ္ျခင္း(ေဒါသ) ျဖစ္ျခင္းသည္ ဥေပကၡာမဟုတ္ေပ။

လမ္းေဘး၌ ေခြးတစ္ေကာင္ ကားတိုက္ေသေနသည္ကိုျမင္လွ်င္ မိမိေခြးမဟုတ္ပါက မေက်နပ္သည့္ ေဒါသမျဖစ္ေပ။ မိမိအိမ္ကေခြးျဖစ္လွ်င္ ထုိအခ်ိန္၌ ေဒါသူပုန္ ထေတာ့၏။ ေခြးကိုတုိက္သြားေသာ ကားေမာင္းသူကို မိုးမႊန္ေနေအာင္ ဆဲေရးမိေတာ့၏။ ထိုသို႔ ေဒါသ အစြန္းသုိ႔ ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ဥေပကၡာပ်က္သြားေပသည္။ မိမိေ႔ရွေမွာက္ရွိ သတၱ၀ါတစ္ခုကို မကယ္ႏိုင္လိုက္လို႔ ေသဆံုးသြားျခင္းကို ၀မ္းနည္း ပူေဆြးျခင္းမ်ိဳး၊ မိမိအား အင္အားၾကီးသူက ျပဳမူေစာ္ကားျခင္းကို အင္အားနည္းလို႔ လက္တုန္႔မျပန္ႏိုင္ဘဲ မိမိအင္အားၾကီးသည့္အခ်ိန္က်မွ လက္တုန္႔ျပန္ ကလဲ့စားေခ်မည္ဟု ႏွလံုးသြင္းေနျခင္းမ်ိဳးသည္ ဥေပကၡာပြါးျခင္း မဟုတ္ေပ။

ဥေပကၡာျပဳျခင္းသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆင္ျခင္ႏုိင္ျပီး သူတစ္ဦး၏ အက်ိဳး ဆုတ္ယုတ္ျခင္းကို လိုလားေသာေၾကာင့္ လစ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ထုိသို႔ လစ္လ်ဴ႐ႈ ျပီးေနမွ သင့္ေတာ္မည္ဟု ဆင္ျခင္မိေသာေၾကာင့္ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားရွင္က အရွင္ေဒ၀ဒတ္ကို ပကာသနိယကံျပဳျခင္းသည္ ဆံုးမစကားေတြကို နားမေထာင္ ဘဲ အာခံလို႔၊ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ကို မေက်နပ္မုန္းတီးလို႔မဟုတ္ေပ။ အက်ိဳးကိုလိုလား၍ ထိုကံကို ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ျပဳမူျခင္း၌ ဘုရားရွင္၌ ေဒ၀ဒတ္အေပၚ ေမတၱာတရား စိုးစဥ္းမွ်ပင္ ပ်က္မသြားေပ။ သားေတာ္ရာဟုလာအေပၚ ထားသကဲ့သို႔သာ အားလံုးအေပၚ ထားေတာ္မူ၏။

ဥေပကၡာသေဘာသည္ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႔၊ မေနာစေသာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးတို႔အေပၚတြင္ အေကာင္းအဆိုး မွန္သမွ်ကို ကိေလသာအစြန္းမထြက္ဘဲ သိ႐ံုေလး သိေနသည့္သေဘာျဖစ္၏။ မိမိမွာ ေငြမရွိလို႔၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလို႔ သူမ်ားေတြလို မစားႏိုင္၊ မေသာက္ႏိုင္လို႔ ရွိတာေလးျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ႏိုင္ကာ ကိုယ္က်င့္သီလေတြ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိ၌ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လာသည့္အခါတြင္ စည္းစိမ္ယစ္မူးျပီး ကိုယ္က်င့္သီလတရားေတြ ပ်က္ယြင္းကာ အာ႐ံုတရားေတြေခၚရာေနာက္ လုိက္ေနလွ်င္ ဥေပကၡာတရား ပ်က္ယြင္းသြားေတာ့၏။ မည့္သည့္ ေလာကဓံကိုပဲေတြ႔ေတြ႔ အမွန္အတိုင္း သိျမင္ျပီး အေၾကာင္းအက်ိဳးသေဘာဆင္ျခင္ကာ ၀မ္းနည္းမႈလည္းမျဖစ္၊ ေျမာက္ႂကြမႈလည္း မျဖစ္ဘဲ မည့္သည့္ေလာကဓံေတြ႔ေတြ႔ ပံုမွန္အတိုင္း ခံႏုိင္ျခင္းသည္ ဥေပကၡာသေဘာျဖစ္၏။

ဥေပကၡာသေဘာသည္ အက်ိဳးမရွိေၾကာင္းကိုသိလွ်င္ ထုိအမႈကိစၥအတြက္ ဆင္းရဲမခံေပ။ အက်ိဳး မရွိေၾကာင္းသိ၍ အခ်ိန္ကုန္ခံ အားမထုတ္ေပ။ ဘုရားရွင္သည္ ကၽြတ္ထိုက္သူကိုသာ ေဟာၾကားဆံုးမျခင္းသည္ ထိုဥေပကၡာပါရမီေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထို႔သူအား ဒီတရားႏွင့္မထုိက္တန္ လို႔ ပစ္ပယ္ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ဤေနရာတြင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ အရွင္သာရိပုတၱရာတို႔၏ ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္းတစ္ခုကို သာဓကျပခ်င္ပါသည္။ ထုိအခါက သာသနာပကာလျဖစ္ျပီး အရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္းေတာ္က ရေသ့ငါးရာကို ဦးေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ရေသ့ ၾကီးျဖစ္ျပီး ဘုရားအေလာင္းေတာ္ၾကီးက တပည့္ရေသ့တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

အရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္း ရေသ့ေခါင္းေဆာင္ၾကီးသည္ တပည့္ရေသ့ေတြကိုေရာ၊ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ၾကသည့္ တပည့္ ဒကာ ဒကာမအားလံုးတို႔ကိုေရာ သီလေပးသည့္အခါ အျမဲတမ္း ရွစ္ပါးသီလကိုသာေပးေလ၏။ ရွစ္ပါးသီလေစာင့္ထိန္းၾကဖို႔သာ အားလံုးကို တရား ေဟာေလ့ရွိ၏။ ထိုအခ်င္းအရာကို ဘုရားအေလာင္းေတာ္ တပည့္ရေသ့က ဆရာရေသ့ၾကီး အား ျပန္ျပီးသတိေပး ဆံုးမလိုေသာေၾကာင့္ ရေသ့အားလံုး ခရီးတစ္ခုမွ ေက်ာင္းသို႔ အျပန္လမ္း၌ တစ္ပါးတည္းေနရစ္ခဲ့၏။ အေၾကာင္းမွာ ေတာင္ကမ္းပါးရံတစ္ခုကို ျဖိဳျပီး ေဘးနားရွိ အလြန္တရာနက္လွသည့္ ေခ်ာက္တစ္ခုကို သဲတို႔ျဖင့္ဖို႔ကာ ေျမကိုညီေအာင္ ညွိေနေလ၏။ ပင္းပန္းၾကီးစြာျဖင့္ တကုတ္ကုတ္ အားထုတ္ေနေလသည္။

ဆရာရေသ့ၾကီးက ထုိကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းကိုသိေသာေၾကာင့္ တပည့္ထံလာ၍ ဆံုးမသည္ မွာ “ငါ့တပည့္၊ မညီႏိုင္ေလာက္သည့္အရာႏွစ္ခုကို ညီေအာင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းၾကီးစြာအားထုတ္ေနဘိသနည္း”ဟု ေမးေလ၏။ ထိုအခါ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တပည့္က “အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က ထုိ အလြန္တရာနက္လွသည့္ ေခ်ာက္ၾကီးကို သဲတို႔ျဖင့္ဖို႔ျပီးလွ်င္ ေျမသားႏွစ္ခု ညီသြားေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားက ဘယ္သူ လာလာ ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္ဖို႔သာ ေဟာၾကားဆုံးမျပီး လူအားလံုး ရွစ္ပါးသီလလုံေစ လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနျခင္းကေတာ့ မည္သို႔မွ် အက်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ ဘုရား၊ အရွင္ဘုရားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ဘုရား”ဟူ၍ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေသာအခါ ဆရာရေသ့ၾကီးက “မညီႏိုင္သည့္အရာကို လိုက္ညွိေနျခင္းသည္ အခ်ိန္ေတြ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆဆံုး႐ံႈးျပီး အက်ိဳးမရွိလွဘူး”ဟူ၍ သေဘာေပါက္နားလည္သြားေတာ့ ၏။

ထိုသာဓကသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ဥေပကၡာပါရမီ ရင့္သန္မႈကို ဥပမာျပဆုိျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း တစ္ေျပးညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ အက်င့္သီလေတြ တစ္ေျပးညီ တစ္သားတည္းညီေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ဆိုသည္မွာ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတို႔၏ အေတြးအျမင္ေတြ၊ အယူအဆေတြ၊ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္မႈေတြ၊ ျပဳလုပ္သည့္ ကံတရားေတြ၊ ဘ၀ါဘ၀ေတြက ၀ါသနာအက်င့္စ႐ိုက္ တို႔ မတူညီၾကသည့္အတြက္ ရရွိသည့္ရလာဘ္လည္း မည္သို႔မွ် မတူညီႏိုင္ေပ။ တစ္နည္း အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတို႔၏ အေၾကာင္းကံပါရမီတရားေတြ မတူညီၾကသည့္ အတြက္ အက်ိဳးတရားေတြလည္း မည္သို႔မွ် တူညီႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ ဥေပကၡာသေဘာျဖစ္၏။

စာ႐ႈသူ ဓမၼခ်စ္ခင္သူမ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ညီညြတ္ခ်မ္းသာၾကျပီး ေမတၱာထား၍ ဥေပကၡာပြါးႏိုင္ၾကကာ အလိုရွိအပ္၊ ေတာင့္တအပ္သည့္ မေသရာ အျမိဳက္နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ယခုဘ၀မ်က္ေမွာက္တြင္ ရရွိခံစားႏိုင္ၾကပါေစ။
(ဣဒံ ေမ ပုညံ အာ၀သကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု)

အျပည့္အစုံသုိ႔

3 Aug 2010

အခ်ိန္ရွိခိုက္ လုံ႔လစိုက္

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

အခ်ိန္သည္ လူကိုမေစာင့္။ အခ်ိန္သည္ မနားတမ္း တေရြ႕ေရြ႕ ကုန္ဆံုး၍ေနေပသည္။ စကၠန္႔ ေတြ တုိးလာသည္ႏွင့္ ေသဖို႔ရက္ကလည္း တစ္စကၠန္႔ခ်င္း နီးေန၏။ “ငါႏွင့္ရြယ္တူ၊ ငါ့ေအာက္ လူ၊ ၾကီးသူေသၾက မ်ားလွျပီ။ ခဏမစဲ အိုစျမဲ၊ ကိုယ္လည္း ေသဘက္နီးခဲ့ေခ်ျပီ။” သံသရာ အေရး ေျမွာ္ေတြးလို႔ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဘ၀ေတြ မဆံုးႏိုင္သမွ် ဒုကၡေတြ ဒြန္တြဲလို႔ရွိေနပါ ဦးမည္။ သံသရာခရီးသြားခ်င္းအတူ လက္တြဲလို႔ကူၾကရမည္။ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးတုိ႔၏ တင္ခဲ့ သည့္ေက်းဇူးတရားတို႔ကို တရားျဖင့္ေပးဆပ္၍ ေက်ေအးႏိုင္၏။


မိမိကုိယ္တိုင္ တရားႏွင့္ေနျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ ခ်မ္းသာပြါးႏိုင္ၾကကုန္၏။ သူတစ္ပါးတို႔ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသားပြါးေအာင္ ေနေနျခင္းသည္လည္း တရားအားထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ ေမတၱာတရား၊ က႐ုဏာတရား၊ မုဒိတာတရား၊ ဥေပကၡာတရားတို႔ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေနၾကျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးဆပ္ၾကရာ၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိ၏ ကိေလသာအေႂကြးတို႔ကို အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ ေဖ်ာက္ႏိုင္ၾကပါလွ်င္ မိမိအေပၚ တင္ခဲ့ဖူး သမွ်ေသာ မိဘေက်းဇူးလည္းေက်ျပီ၊ ဆရာ့ေက်းဇူးလည္းေက်ျပီ၊ ဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္ လည္း ျပည့္စံုျပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ေက်းဇူးကိုလည္း ေပးဆပ္ႏိုင္ေပျပီ။ ထုိသို႔ အားထုတ္ႏိုင္ျပီးပါက “မဂ္ဉာဏ္ဆိုက္ေရာက္၊ ေႂကြးကုန္ေပ်ာက္၊ ကဲေမာက္ လြန္ခ်မ္းျမ” ႏိုင္ၾကေပသည္။

ဘ၀တြင္ အခ်ိန္သည္ လူတိုင္းရရွိၾကသည့္ တူမွ်ေသာအခြင့္အေရးတစ္ခုပင္။ အခ်ိန္ကို မိမိတုိ႔ ၏အသံုးခ်မႈအလိုက္ ရရွိသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မတူၾကေပ။ “အခ်ိန္္ရွိခိုက္ လုံ႔လစိုက္” ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ အခ်ိန္ကို မည္သို႔အသံုးခ်ၾကရမည္ကို သိရွိျပီး လုိက္နာက်င့္ၾကံႏုိင္ၾကရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေတာင္စြန္းဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေတာ္ကို ကိုးကား၍ ဤဓမၼေဆာင္းပါးျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တစ္ေန႔တာတြင္ ရရွိေအာင္ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည့္ တရားငါးမ်ိဳးတို႔ကို မွတ္သားရလြယ္ကူ ေအာင္ ေအာက္ပါလကၤာေလးကို က်က္မွတ္ထားပါေလ။

ကုသုိလ္ဥစၥာ၊ က်န္းခန္႔သာ၍၊ ပညာတန္ခိုး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ၊ ထိုေန႔အတြက္၊ က်ိဳးမထြက္၊ သက္သက္ အခ်ည္ႏွီးတည္း။” တစ္ေန႔တာအတြက္-
(၁) ကုသုိလ္ရေအာင္၊
(၂) ဥစၥာရေအာင္၊
(၃) က်န္းမာေအာင္၊
(၄) ပညာရေအာင္၊
(၅) ဘုန္းတန္ခိုးရွိေအာင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၾကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္၏။

တစ္ေန႔တာအတြက္ လူတစ္ေယာက္၏အိပ္ခ်ိန္သည္ (၈)နာရီထားလွ်င္ ရွစ္သံုးလီ ႏွစ္ဆယ့္ ေလး (တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီမွ သံုးပံုပံု တစ္ပံု)မွာ အိပ္ျခင္းျဖင့္ကုန္၏။ အသက္ေျခာက္ဆယ္ ေနရမည့္သူအတြက္ အႏွစ္(၂၀) အိပ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔အတြက္ က်န္ရွိေနေသာ (၁၆)နာရီသည္ ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးငါးမ်ိဳးရရွိေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ခြင့္ရွိေသာ အခ်ိန္တို႔ျဖစ္၏။ သတိတရားကင္းလြတ္ျခင္းျဖင့္- ထမင္းဟင္းခ်က္၊ ေရခ်ိဳးအ၀တ္ေလွ်ာ္၊ အ၀တ္အစားလဲ၊ အလွအပျပင္၊ ဟိုေရာက္သည္ေရာက္ စကားလက္စံုက်၊ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္၊ အခ်င္းခ်င္း မေျပလည္ၾကသည့္အခါ အျပန္အလွန္ေျဖရွင္းျပၾက၊ မေက်နပ္ေတာ့ ႐ံုးေရာက္ဂတ္ေရာက္၊ ရန္ျဖစ္လို႔ ထိခိုက္ရင္ ေဆး႐ံုတက္ေဆးကုသ၊ ကိုယ့္ထက္သာလို႔ မနာလိုျဖစ္ရင္ သူ႔အေၾကာင္း အပုပ္ခ်၊ သူမ်ားထက္ ကိုယ္ကသာသြားရင္ ငါလိုလူ ဇမၺဴမရွိဟု ေမာ္ႂကြားၾက၊ ထင္သလို မျဖစ္လို႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ မရသည့္အခါမွာလည္း ေရစံုေမွ်ာျပီး ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ဖ်က္သည့္ အရက္ေသစာျဖင့္သာ ခံစားမႈတို႔ကို ေျဖေဖ်ာက္ၾက၊ ကုိယ့္အေပၚ မွားဖူးလွ်င္ သူတစ္ပါးကို နာက်င္ေအာင္လည္း ကလဲ့စားေခ်ၾက၊ ထိုကဲ့သို႔ပင္ လူ႔ဘ၀ဆိုတာက “အသက္တစ္ရာ မေနရ၊ အမႈတစ္ရာေတာ့ ၾကံဳေတြ႔ရ” ဆိုသလို ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ စံုေနေအာင္ ၾကံဳေတြ႔ရသည္တြင္ သံသရာနယ္ခ်ဲ႕တရား “ဒိ႒ိ၊ တဏွာ၊ မာန” ဟူေသာ ပပဥၥတရားတို႔ျဖင့္ ေနကုန္ေအာင္ ေျဖရွင္းေနၾကပါလွ်င္ (၁၆) နာရီထဲက ႏႈတ္လိုက္ပါက တစ္ေန႔တာအတြက္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ေသာ နာရီမွာ သုညသာ အႂကြင္းရွိေတာ့၏။ ထုိသု႔ိဆိုလွ်င္ လူ႔ဘ၀ရျခင္းကား တန္ဖိုးမဲ့လွ၏။

က်န္ရွိသည့္အခ်ိန္တို႔တြင္ သတိသံေ၀ဂ,တရား အခါခါပြါးျပီး အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႔လစုိက္မွ သင့္ေတာ္ေပမည္။ ယီးတီးေယာင္ေတာင္ ယခုတိုင္ေအာင္ေနေနလွ်င္ကား စိတ္ခ်ေတာ့ ဒုန္းဒုန္း ေသမင္းက ျမင္တိုင္းမုန္းေတာ့မည္။ သံသရာအဆက္ဆက္ ဖြင့္ေနက် ျဖစ္ခဲ့သည့္ ထို တဏွာဇာတ္ ဓာတ္ျပားေဟာင္းၾကီးကိုသာ မျငီးမညဴ မနားတမ္းဖြင့္ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုျဖင့္ ျငီးေငြဖို႔ သင့္လွေခ်ျပီ။ ျပန္ေပးပါလို႔ ေတာင္းမရတာက အခ်ိန္၊ မကုန္ဆံုးရန္ တားမရတာက လည္း အခ်ိန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတိပညာျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္၍ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႔လစိုက္ အားထုတ္မွ သင့္ေတာ့မည္။

တစ္ေန႔တာအတြက္ ေဖာ္ျပပါတရားငါးမ်ဳိးမွ တစ္ခုႏွစ္ခုရလွ်င္ ေတာ္ေသးသည္၊ သံုးေလးခု ရလွ်င္ မဆိုးေသး၊ အားလံုးရရွိပါက ေက်နပ္စရာျဖစ္ပါသည္။ ထုိငါးမ်ိဳး တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမွ တစ္ေန႔တာအတြက္ မရရွိလိုက္ပါလွ်င္ ထိုေန႔အတြက္ သက္သက္အခ်ည္းႏွီးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ သာျဖစ္သည္။ အက်ိဳးမရွိဘဲ ကုန္ဆံုးသြားေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္၏။ ေသဖို႔အတြက္ စာရင္းေသာက္ရင္း အိပ္ရင္းေပ်ာ္ပါးရင္းျဖင့္ ေစာင့္ေနရသည့္ အေလာင္းေကာင္သက္သက္ မျဖစ္ေစ သင့္။ အေလာင္းေကာင္ကုိ အသံုးခ်၍ အခ်ိန္၏ ၀ါးမ်ဳိးမႈ ေအာက္မွ ႐ံုးထြက္ၾကရမည္ျဖစ္၏။

ဘုန္းတန္ခိုးရွိေအာင္က်င့္
ကိုယ္က်င့္သီလသည္ လူ႔ဘ၀တြင္ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ေပး၏။ ၾကီးျမတ္ျခင္း၏အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ “သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ”စေသာ သာသနာေတာ္သိကၡာသံုးရပ္တြင္ အစအဦး အေျခခံထားရမည့္ တရားလည္းျဖစ္သည္။ အစ၏ေကာင္းျခင္းရွိမွသာ အဆံုး၏ ေကာင္းျခင္း သို႔ ေရာက္ေစႏိုင္မည့္ တရားလည္းျဖစ္ေပသည္။

ငါေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္သလို မလုပ္ႏွင့္”ဆုိသည့္အတိုင္း အေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီဘဲ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္ျခင္းသည္ ဘုန္းတန္ခိုးကို ေမွးမွိန္ေစ၏။ ဘုရားရွင္ကဲ့သို႔ ငါေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္ သလိုလည္းလုပ္ ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ- အသိေရာ အက်င့္ပါ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တပည့္သားေျမးအျဖစ္ ခံယူျပီး အတုယူ က်င့္ၾကံရာ၏။

ဒါနအမႈ ျပဳၾကရာ၌ နာမည္ၾကီးခ်င္လို႔၊ အခ်ီးမြမ္းခံခ်င္လို႔၊ လူအထင္ၾကီးေစခ်င္လိုလို႔၊ ေပးလွ်င္ ျပန္ရႏိုင္သည့္လာဘ္ကုိျမင္လို႔ မလွဴဒါန္းသင့္ေပ။ ထုိသို႔ေသာဒါနသည္ ဘုန္းတန္ခိုး မွိန္ေၾကာင္းျဖစ္၏။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းတို႔ကို ႐ိုေသစြာ ေပးလွဴရာ၏။ ႐ိုေသစြာ လွဴဒါန္းတတ္ေသာ ဘုရားရွင္လက္ထက္က အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီးတို႔၊ ၀ိသာခါေက်ာင္း အစ္မၾကီးတို႔သည္ ယခုထက္တိုင္ အတုယူမွတ္သားဖြယ္ ဘုရားဒကာ၊ ဘုရားအမ၊ ေက်ာင္းဒကာ၊ ေက်ာင္းအမၾကီးမ်ားအျဖစ္၊ ေလးစားစရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္၊ စံျပဳထိုက္သူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျပီး ဘုန္းကံလည္း လြန္စြာၾကီးမားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္အေပၚ၊ လွဴဖြယ္ပစၥည္းအေပၚတြင္ ႐ို႐ိုေသေသလွဴဒါန္းတတ္ေသာအမႈတြင္ သူေဌးၾကီး အနာထပိဏ္ႏွင့္ ၀ိသာခါတို႔အား ဥပမာျပ စံထားရမည့္အျပင္ အတုယူျပီးလည္း က်င့္ၾကံထိုက္ လွ၏။

နာမည္ၾကီးလို႐ံုသက္သက္ျဖင့္ ေကာင္းမႈျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းမထြက္ဘဲ နာမည္ ဆိုးသာထြက္ခ့ဲသည့္ ဦးသာဒြန္းအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ဦးသာဒြန္းႏွင့္ေဒၚပုတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ ေကာင္းမႈျပဳတိုင္း ေဒၚပုသာ နာမည္ၾကီးျပီး ဦးသာဒြန္းအမည္မွာ တိမ္ျမဳပ္ လို႔ေန၏။ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴရာတြင္ ထိုေက်ာင္းကို ေဒၚပုေက်ာင္း ဟု လူသိမ်ားၾကသည္။ ၎ကို ဦးသာဒြန္းၾကီး မေက်နပ္ေပ။ အုတ္တံတိုင္းေဆာက္လွဴရာ တြင္လည္း ဦးသာဒြန္း+ေဒၚပုေကာင္းမႈဟု ကမၺည္းထုိးထားပါေသာ္လည္း ေဒၚပုအုတ္တံတိုင္း လို႔သာ အေျပာမ်ားၾက၏။ ၎ကိုလည္း ဦးသာဒြန္းၾကီး အခံရခက္ေနသည္။ တစ္ဖန္ ဦးသာဒြန္းက လူအမ်ား တည္းခို၊ အနားယူ၊ အပန္းေျဖတတ္သည့္ေနရာတြင္ ဇရပ္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ျပီး သူ႔နာမည္ကို ဆိုင္းဘုတ္မွာ အၾကီးၾကီးေရးကာ ေဒၚပု အမည္ကိုေတာ့ ေသးေသးေလးေရးျပီး လူအမ်ား ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္သာႏိုင္ေအာင္ ဇရပ္၏နဖူးစီးမွာ ခ်ိတ္ထားေလ၏။ ထိုတြင္လည္း လူအမ်ားက ေဒၚပုဇရပ္လို႔သာ အသိမ်ားၾကျပီး ေဒၚပုဇရပ္ၾကီး ရွိတာ ေကာင္းလိုက္တာလို႔သာ ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာၾကားၾကေပသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဦးသာဒြန္းၾကီးက လံုး၀ မခံမရပ္ႏုိင္ကာ ဒီေလာက္ေတာင္ျဖစ္လွတာ ဆိုျပီး ေဒၚပု မပါဘဲ ျပဳလုိ႔ရသည့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတစ္ခုခုကို စဥ္းစားခန္းထုတ္ျပန္၏။ အၾကံရသြား သည္မွာ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ျပီး ရဟန္း၀တ္ေတာ့၏။ ရဟန္း၀တ္ျဖင့္ ဆြမ္းခံႂကြသည္တြင္ လူအမ်ား ဆီးၾကိဳစကားျဖင့္ ေျပာၾကသည္မွာ “ေဒၚပုဘုန္းၾကီးၾကီး ႂကြလာျပီ၊ ေဒၚပု ဘုန္းေတာ္ၾကီး ႂကြလာျပီ” ဟုသာ ျဖစ္ျပီး ဦးသာဒြန္းမွာ အမည္မက ဘုန္းၾကီးဘြဲ႔ပါ ကင္းေပ်ာက္သြားေသာေၾကာင့္ ေဒၚပုကို လက္ေျမွာက္အ႐ံႈးေပးကာ ဆြမ္းခံ ဆက္မႂကြေတာ့ ဘဲ လူထြက္ရန္ ေက်ာင္းအျမန္ေျပးေလေတာ့သည္။

လူထြက္ျပီးေနာက္ အရက္ေသာက္၊ ဘိန္းစားကာမွ နာမည္အရင္း ေပၚထြက္လာေလ၏။ ကေလးလူၾကီး ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားေတာ့၏။ “အရက္သမားသာဒြန္း၊ ဘိန္းစားသာဒြန္း” ဟူ၍ မသိသူ မရွိေလာက္ေအာင္ လူသိမ်ားျပီး အမွားသ႐ုပ္ စံျပအျဖစ္ ေျပာစမွတ္ တြင္ရစ္ခဲ့ ေတာ့၏။ နာမည္ၾကီးတိုင္း၊ လူသိမ်ားတိုင္း ဘုန္းကံၾကီးေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိထားသင့္ ေပသည္။

ေန႔စဥ္ ရရွိေအာင္ အားထုတ္ရမည့္ ဘုန္းကံၾကီးေၾကာင္း က်င့္စဥ္ေကာင္းမ်ားမွာ-
(၁) ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းရွိျခင္း၊
(၂) ေကာင္းတာေျပာ၊ ေကာင္းတာလုပ္တတ္သည့္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ညီျခင္း၊
(၃) ဒါနအမႈျပဳရာ၌ သကၠစၥ- ႐ို႐ိုေသေသလွဴဒါန္းတတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ဘုန္းၾကီးလို ေသာ ေလာဘေစာ၍ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည္မ်ဳိးမဟုတ္၊ ပါရမီအက်င့္ေကာင္းဟု သိရွိနား လည္ျပီး က်င့္ၾကံၾကိဳးစား ပြါးမ်ားအားထုတ္ရမည္ျဖစ္၏။

ပညာရေအာင္ဆည္းပူး
ပညာရွိျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ပညာရွိသူကုိ ေပါင္းရ၏။ ပညာရွိထံ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ နည္းယူရေပသည္။ အစဦးစြာ ပညာရွိျဖစ္ခ်င္စိတ္ ရွိရမည္ျဖစ္၏။ ကိုယ္က သူ႔ကိုအလိုရွိမွ သူက ကိုယ့္ဆီေရာက္ မည္ျဖစ္၏။ ကိုယ္က သူ႔ကိုအလိုမရွိလွ်င္ သူက ကိုယ့္ဆီ မေရာက္ႏိုင္သည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ဘ၀တစ္ခု အစျပဳလာသည့္အတြက္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လံုးပန္းရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ မည္သူမဆို သင္ၾကရေပသည္။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထိုင္ စားေသာက္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူၾကရသည္။ ေလ့လာ ၾကရသည္။ ဆည္းပူးၾကရသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္လည္း ၾကိဳးစားၾကရေပသည္။ သို႔မွသာ ဘ၀မွာ ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကမည္။ သူတစ္ပါးကို အားကိုးေနရျခင္းထက္ ကိုယ့္အားကို ကိုယ္ကိုးႏိုင္ျခင္းက ပို၍ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ အက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ ပညာတို႔ကို သင္ယူၾကရေပမည္။

ရသမွ်ပညာတို႔ကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားေသာေၾကာင့္ ဘ၀ကို ဘယ္ပညာရပ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျဖတ္သန္းေနလို႔ကလည္း မသင့္ေတာ္ေသးေပ။ ငါးမွ်ားတတ္လို႔ တံငွါသည္ဘ၀၊ ေလးပစ္ ေကာင္းလို႔ မုဆိုးဘ၀၊ ဖဲ႐ိုက္ကၽြမ္းလို႔ အေလာင္းကစားသမားဘ၀ အျဖစ္ျဖင့္ေတာ့ စား၀တ္ေန ေရး ေျပလည္ျပီးေရာလည္း ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းဖို႔ မသင့္ေတာ္ေသးေပ။ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျပီးမွ ကိုယ္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ေတာ့ မေတာင့္တအပ္ေပ။ မလိုလားအပ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀ကို ထိန္းေၾကာင္းတတ္ေစရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘ၀ထိန္းေၾကာင္းပညာတို႔ကိုလည္း ဆည္းပူးရ ပါမည္။ ရွာေဖြရပါမည္။ သတိလက္လႊတ္၍ အခ်ိန္ကုိ ကုန္မသြားသင့္ေပ။

ေလာေကာ သတၱာန မာေစေတာ- ေလာေကာ= ေလာကကမၻာၾကီးသည္၊ သတၱာန= သတၱ၀ါတို႔အတြက္၊ အာေစေတာ= ဆရာသမား ျဖစ္၏။ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျမင္ရသမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ၾကံဳေတြ႔ရသမွ်တို႔ကို မိမိ၏ဆရာလို႔ မွတ္ယူရ၏။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ေတြ႔သည့္ အခါတြင္ ထိုသုိ႔ေနထိုင္က်င့္ၾကံရန္၊ ထိုသို႔ အားထုတ္ရန္ မိမိအား သင္ေပးေနသည္ဟု မွတ္ယူျပီး လိုက္နာက်င့္ၾကံရမည္။ သူယုတ္မာတို႔ကို ေတြ႔သည့္အခါတြင္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိအား ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ရန္ သင္ေပးေနသည္ဟု မွတ္ယူၾကရမည္။ ၎တို႔၏ အက်င့္ဆိုးမ်ား သည္ သံသရာ၌ လြန္စြာဒုကၡေရာက္ၾကရလိမ့္ဦးမည္ဟု သံေ၀ဂပြါးျပီး ဆင္ျခင္ရ၏။ လူမိုက္တို႔ ၏အလုပ္တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရေပသည္။ ထုိသို႔ျဖင့္ ဘ၀ကို ထိန္းေၾကာင္း ျပဳျပင္ေနထုိင္ရေပ သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ဆုံးမထားသည္မွာ- “လူဟာ ဘယ္အခ်ိန္အထိ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ေနထိုင္သြားရမည္နည္းဟူမူ အသက္ ဆံုးသည့္အခ်ိန္အထိ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ေနထိုင္သြားရမည္” ဟူ၍ ဆံုးမ ခဲ့ပါသည္။

ဒါန၊ သီလစေသာ ကံလမ္းျဖင့္ လူ၊ နတ္ခ်မ္းသာသို႔လည္းေကာင္း၊ စ်ာန္ရရွိေသာ သမာဓိ စြမ္းအားျဖင့္ ျဗဟၼာခ်မ္းသာသို႔လည္းေကာင္း ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ ေရာက္ရွိခံစားၾကရ၏။ ၎မွာ သာသနာပကာလ၌လည္း ရရွိႏိုင္ၾကေသာ အခြင့္အေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာပညာ ကား ဘုရားရွင္တစ္ဆူဆူ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ခ်ိန္ႏွင့္ၾကံဳမွ တတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ ၾကံဳေတာင့္ ၾကံဳခဲသည့္ပညာျဖစ္၏။ ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ အားထုတ္မွ နိဗၺာန္က ထိုးထြင္း သိျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာ- ၀ိ= အထူးထူး၊ အျပားျပား၊ အဖန္တလဲလဲ၊ ပႆနာ= ႐ႈမွတ္ပြါးမ်ား ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ေမာင္ျဖဴ၊ ေမာင္နီ၊ ေမာင္ညိဳ၊ ငါ့ဒူး၊ ငါ့ေပါင္၊ ငါ့ေျခ၊ ငါ့လက္ဟူ၍ ျမင္ရ၏။ ဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္လုိက္လွ်င္ ႐ုပ္တရားတို႔ ေပါင္းစုထားေသာ ႐ုပ္အစု၊ နာမ္တရားတို႔ ေပါင္းစုထားေသာ နာမ္အစုဟု ျမင္ရ၏။ ပညာျဖင့္ျမင္ရသည့္အခါတြင္ ႐ုပ္မွာလည္း ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာ၊ နာမ္မွာလည္း ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာသာ ရွိေသာ ေၾကာင့္ ေလာကဓမၼတို႔သည္ ျဖစ္ျပီးလွ်င္ ပ်က္တတ္ေသာသေဘာသာလွ်င္ ရွိၾက၏။ ထိုသို႔ မျမဲျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲလွ၏၊ ထုိတရားတို႔သည္ မိမိအလိုသုိ႔လည္းမလိုက္၊ မည္သူ တစ္စံုတစ္ဦးက ခိုင္းေနလို႔ လုပ္ေနျခင္းမ်ိဳးလည္း မဟုတ္၊ ငါပိုင္ငါးစိုးလည္း မရသည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အတၱမဟုတ္ အနတၱသေဘာတရားတို႔သာ ျဖစ္ၾကကုန္၏”ဟူ၍ အဖန္တလဲလဲ ႐ႈမွတ္ပြါးမ်ားေနျခင္းသည္ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိသို႔အားထုတ္ရန္အတြက္ ေနရာေရြးရန္မလို၊ အခ်ိန္ေရြးရန္မလိုေပ။ သတိတရားသာ အျမဲရွိေနရန္ လိုအပ္၏။ ေလ်ာင္း၊ ထုိင္၊ ရပ္၊ သြား ေလးပါးဣရိယာပုတ္ရွိရာတြင္ မိမိႏွင့္ သပၸါယမွ်ေအာင္ေနျပီး သတိတရားရွိစြာျဖင့္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ပါလွ်င္ နိဗၺာန္ကို ေလ်ာင္းရင္း ျဖင့္လည္း ျမင္ၾကရမည္။ ထိုင္ရင္းျဖင့္လည္း ျမင္ၾကရမည္။ ရပ္ရင္းျဖင့္လည္း ျမင္ၾကရမည္။ သြားေနရင္းျဖင့္လည္း ျမင္ၾကရမည္ကို ယံုၾကည္စြာအားထုတ္ၾကပါကုန္။

ေန႔စဥ္ ရရွိေအာင္ အားထုတ္ရမည့္ ပညာသံုးမ်ိဳးမွာ-
(၁) သင္ယူရမည့္အတတ္ပညာ၊
(၂) ဘ၀ကို လမ္းမွန္ေအာင္ ဘ၀ထိန္းေၾကာင္းေရးပညာ၊
(၃) နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မျဖစ္မေနအားထုတ္ရမည့္ ၀ိပႆနာပညာ တို႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။

က်န္းမာေအာင္ေန
အာေရာဂ် ပရမ လာဘ- က်န္းမာျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ လာဘ္တစ္ပါးျဖစ္၏။ က်န္းမာမွ တျခားခ်မ္းသာတု႔ိကုိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မက်န္းမာလွ်င္ ေလာကီခ်မ္းသာေရာ၊ ေလာကုတၱ ရာခ်မ္းသာပါ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေအာင္ေနနည္းပညာ၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းေၾကာင္းအက်င့္တို႔ ေန႔စဥ္ ရရွိေအာင္ အားထုတ္ရပါမည္။ မနက္တိုင္း ေရေသာက္ျပီး သည္ႏွင့္ ဆီး၊ ၀မ္းက,အစ ပံုမွန္ရွိမရွိ သတိထားရပါမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းရန္အတြက္ ဆီး၊ ၀မ္း၊ ေသြး၊ ေလမ်ား ညီညြတ္မႈရွိေနရမည္။

တရားအားထုတ္ရာတြင္ ထိုင္မွတရား ထင္ေနၾကသူမ်ား ရွိၾက၏။ ထုိင္ျပီး ေနကုန္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေသြးေလမ်ား မညီမညြတ္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စၾကႍေလွ်ာက္ေပး ရမည္။ တရားအမွတ္ မျပတ္ဖို႔သာလို၏။ ထိုင္ျခင္းျပတ္သြားလွ်င္ တရားအားထုတ္ျခင္း ရပ္သြားသည္ဟူေသာ အစြဲရွိေနလွ်င္ ျဖဳတ္သင့္ေပသည္။ ဘုရားရွင္က ႏွမ္းတစ္ေစ့မွ်ေလာက္ ေသာ အစာကို၀င္လွ်င္ပင္ အသက္ရွင္ေနႏိုုင္ေသာ ပါရမီေထာက္ပံ့သည့္ ကိုယ္ခံအားရွိသူ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၠရစရိယအက်င့္ကို ေျခာက္ႏွစ္ၾကာက်င့္ႏိုင္ေပသည္။ ဘုရားအေလာင္း ေတာ္တို႔မွတစ္ပါး မည္သူမွ် မစြမ္းႏိုင္ေပ။ မိမိတို႔က တစ္ရက္ေလာက္ ထမင္းမစားလိုက္ရ လွ်င္ပင္ အားျပတ္ျပီး တရားဆက္အားမထုတ္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ႏိုင္၏။ “ထမင္းအသက္ ခုနစ္ရက္” ဆိုသည့္အတုိင္း ခုနစ္ရက္ထက္ အစာငတ္ပါလွ်င္ အသက္ေသသြားႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ မွ်တေအာင္စားေပးဖို႔ လုိအပ္၏။

၀ိပႆနာအားထုတ္ရာတြင္ ကိုယ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲခံျပီး အားထုတ္ရမည္ မဟုတ္၊ ဉာဏ္ေတာ့ ဆင္းရဲသည့္ အားထုတ္နည္းျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနတတ္ရပါမည္။ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ မေနတတ္လွ်င္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ ထိခိုက္ ႏိုင္၏။ က်န္ဖန္ျပီး စိတ္ပူတတ္သူမ်ား ႏွလံုးေရာဂါရတတ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ေနျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစုိက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားထားေသာ ေအာက္ပါအသက္ရွည္က်န္းမာေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ကို က်င့္ၾကံျပီး ေန႔စဥ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အားထုတ္ၾကပါေလ-

(၁) မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္စာ၊ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္ တို႔ႏွင့္သာ ျပဳမူေနထိုင္ စားေသာက္ျခင္း၊
(၂) အတိုင္းအရွည္သိျပီး ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္တတ္ျခင္း၊
(၃) ေၾကလြယ္က်က္လြယ္ေသာ အစားအေသာက္ကိုသာ စားေသာက္ျခင္း၊
(၄) ငါးပါးသီလျမဲျခင္း၊
(၅) ကလ်ာဏမိတၱ-အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရွိျခင္း တုိ႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။

ဥစၥာရေအာင္ရွာ
ဘုရားရွင္က စီးပြါးမရွာရန္ တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ စီးပြါးရွာေနလွ်င္ တရား,မရႏိုင္လို႔ ေဟာၾကားမထားေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြါးလည္းရွာ တရားလည္းအားထုတ္ရေပမည္။ သမၼ ေလာဘႏွင့္ ၀ိသမၼေလာဘဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာတြင္ သမၼေလာဘျဖင့္ စီးပြါးရွာထိုက္ေပသည္။ ၀ိသမၼေလာဘျဖင့္ စီးပြါးမရွာထိုက္ေပ။ သမၼေလာဘဆိုသည္မွာ သူ႔ဘက္ကိုလည္းၾကည့္တတ္၊ ကိုယ္ဘက္ကိုယ္လည္း ၾကည့္တတ္ေသာ စီးပြါးရွာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။ ၀ိ၀မၼေလာဘဆိုသည္မွာ ကုိယ္ခ်မ္းသာျပီးေရာ၊ သူ ဘာျဖစ္ျဖစ္၊ ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္၊ ငါ့ေလွငါထိုး ပဲခူး ေရာက္ေရာက္ဟူေသာ ငါတေကာ, ေကာတတ္သည့္ ငါေကာင္းစားေရးကိုသာ အဓိက ထားျပီး သူတစ္ပါးပ်က္စီးေၾကာင္းကို ထည့္မတြက္ဘဲ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေခါင္းပါးသူတို႔၏ စီးပြါးရွာျခင္းမ်ိဳးကို ေခၚေပသည္။

ထိုႏွစ္မ်ဳိးတြင္ သမၼေလာဘျဖင့္ စီးပြါးရွာရမည္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္က အနာထပိဏ္ သူေဌးၾကီးသည္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၏။ စီးပြါးဥစၥာကို ရွာေဖြပါသည္။ တရားရသြားလွ်င္ ဘာစီးပြါးမွ မရွာေတာ့ဘဲေနျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ သာသနာေတာ္ၾကီးပြါးေၾကာင္း ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးအား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြါးဥစၥာမရွိဘဲ လက္ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ သာသနာေတာ္စည္ပင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းေန႐ံုျဖင့္ ျဖစ္လာ လိမ့္မည့္မဟုတ္ေပ။ အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီးကဲ့သို႔ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းသြားရပါမည္။ ယခု ေခတ္ဆိုလွ်င္ ဦးေအာင္ျမင့္(လူပ်ံေတာ္ပတၱျမား)သည္လည္း သာသနာေတာ္အတြက္ရည္စူးျပီး စီးပြါးရွာခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ မႏၲေလး မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္ၾကီးအား တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သားအဖႏွစ္ဦးသည္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္လင့္ကစား သာသနာေတာ္အတြက္ ရည္စူးျပီး စီးပြါးရွာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးသည့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာင္းတိုက္ၾကီးကို တည္ေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

စီးပြါးရွာရာတြင္ သူတစ္ပါးကိုလည္း ၾကည့္တတ္ရမည္။ ကိုယ့္အက်ိဳးလည္း ၾကည့္တတ္ရမည္။ အတၱႏွင့္ပရဆိုေသာ မိမိသူတစ္ပါး အက်ိဳးကိုၾကည့္ျပီး မွ်တေအာင္ ရွာတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေစတနာေကာင္းေလးထည့္လုပ္၊ ဘာပဲေရာင္းေရာင္း ေစတနာေကာင္းေလး ထည့္ေရာင္း” ဆိုေသာ အဆံုးအမေလးကုိ အျမဲႏွလံုးသြင္းကာ စီးပြါးဥစၥာရွာေဖြၾက၍ သာသနာေတာ္ အတြက္လည္း ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းၾကပါက ယခုဘ၀ ခ်မ္းသာ႐ံုတင္မက ေနာင္သံသရာလည္း ခ်မ္းသာျပီး ေနာက္ဆုံး နိဗၺာန္သို႔ အက်ိဳးျပဳေသာ ပါရမီကုသုိလ္ထူးမ်ား ရရွိသြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုသိုလ္ရေအာင္ အားထုတ္
ေရဗူးႏွင့္ ဖိနပ္ မပါလွ်င္ ေႏြခါမွ သိမည္၊ ဒါနႏွင့္သီလ မပါလွ်င္ ေသခါက် သိမည္။”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေလးမွာ ဒါန၊ သီလအားထုတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရွးက ဒါနျပဳလုပ္ခဲ့သူတို႔မွာ ယခုဘ၀ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနႏိုင္ၾက၏။ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးအတြက္ ေနကုန္ေအာင္ ပင္းပန္းၾကီးစြာ မရွာေဖြရေပ။ သက္သက္သာသာျဖင့္ ရရွိသံုးေဆာင္ႏိုင္ၾက၏။ ၎မွာ မိမိတို႔ေဘးတြင္ ျမင္သာေသာဥပမာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မျမင္သာႏိုင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိ၏။ တခ်ိဳ႕ အကုသုိလ္အလုပ္ျဖင့္ စီးပြါးရွာေသာ္လည္း ခ်မ္းသာေနၾကျပီး တခ်ိဳ႕ ကုသိုလ္တရားပြါးမ်ားျပီး ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ပါေသာ္ လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနၾက၏။ ထုိကြာျခားခ်က္ကိုျမင္လွ်င္ ကံ,ကံ၏အက်ိဳးကို မယံုၾကည္ဘဲ ရွိတတ္ေပသည္။

ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားေသာ ကံေလးမ်ိဳးရွိ၏။ (၁) အျဖဴကံ၊ (၂) အမည္းကံ၊ (၃) အျဖဴ အမည္း ေရာသည့္ကံ၊ (၄) အျဖဴအမည္း မေရာသည့္ကံတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အျဖဴကံသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္သက္ေပးျခင္း၊ အမည္းကံသည္ မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္သက္ေပးျခင္း၊ အျဖဴအမည္း ေရာသည့္ကံသည့္ ေကာင္းသည့္ ကုသိုလ္အလုပ္ေရာ၊ မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္အလုပ္ေရာ ဒြန္တြဲလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး ေရာေႏွာေပးျခင္း၊ အျဖဴအမည္း မေရာသည့္ ကံမွာ ကုသုိလ္လည္းမဟုတ္ အကုသုိလ္လည္းမဟုတ္ ၀ိပႆနာကုသုိလ္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။ အဟတၱမဂ္ဖိုလ္ကုသိုလ္ပင္ျဖစ္သည္။ သံသရာ၌ အျဖဴအမည္း ေရာသည့္ကံမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ယခုဘ၀တြင္ ေကာင္းမႈျဖင့္လုပ္စားေသာ္လည္း အတိတ္က အကုသုိလ္ အက်ိဳးေပးေနခ်ိန္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား မရရွိမခံစားရေပ။ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ အလုပ္တို႔ျဖင့္ စီးပြါးရွာေသာ္လည္း ၾကီးပြါးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနျပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ ေနၾကျခင္းမွာ အတိတ္က ကုသုိလ္အက်ိဳးေပးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရရွိခံစားေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဒါနျပဳရာတြင္ ဒါန၏အက်ိဳးကို သိထားျခင္းသာျဖစ္ျပီး အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ျပီးလွဴျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ သူတစ္ပါးခ်မ္းသာေရးအတြက္ ေမတၱာစိတ္သက္သက္ျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္၏။ နိဗၺာန္၏ အေထာက္အပံ့့ျဖစ္ေအာင္ ေပးလွဴရေပသည္။ ထိုသို႔ရည္စူးျပီး ဒါနျပဳရာတြင္ “တစ္ယာ ကြမ္းေဆး၊ ေရေအးတစ္ခြက္၊ ဆီတစ္စက္ႏွင့္၊ လကၻက္တစ္႐ိုး၊ ၾကံတစ္ခ်ိဳးမွ်၊ ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ၊ ဒါနဟူသည္၊ အလွဴေကာင္းမႈ၊ ရရာျပဳေလာ့။” ဟူေသာ မာဃေဒ၀လကၤာအတိုင္း က်င့္ၾကံအား ထုတ္ၾကပါကုန္။

ဒါနသာျပဳခဲ့ျပီး သီလမပါခဲ့သူမ်ားမွာ အသက္ၾကာရွည္ မေနရဘဲရွိ၏။ တခ်ိဳ႕ အမိ၀မ္းထဲမွာပင္ ေသၾကရ၏။ တခ်ိဳ႕ ေမြးျပီးခ်င္း ေသၾကရ၏။ တခ်ိဳ႕ အရြယ္ငယ္စဥ္မွာ ေသၾကရ၏။ ထိုသို႔ အသက္တိုျခင္း၊ အနာေရာဂါထူေျပာျခင္း၊ အဂၤါမျပည့္စံုျခင္းစသည္တို႔မွာ သံသရာက သီလ နည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းဥစၥာေပါႂကြယ္၀ေသာ္လည္း သီလနည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရကာ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ၾကရေပ၏။ ဒါန၏အက်ိဳးတရား တို႔မွာ သီလပါမွ ပိုျပီး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးခံစားႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒါနလည္းျပဳ သီလလည္းေဆာက္တည္ၾကရန္ အားထုတ္ၾကရပါမည္။

စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖင့္ ေနႏိုင္ရန္အတြက္ သမထဘာ၀နာ ပြါးမ်ားအားထုတ္ၾကရ၏။ စိတ္၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ပညာရရန္လည္း လြယ္ကူ၏။ စိတ္ျငိမ္သည့္အတြက္ အာ႐ံုတရားမ်ားေနာက္သို႔ စိတ္ဗ်ာမမ်ားေတာ့ဘဲ ျငိမ္ျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနႏိုင္၏။ တရား အားထုတ္ရာတြင္ အေစာင့္အေရွာက္ သမထကမၼ႒ာန္မ်ားျဖစ္သည့္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း၊ ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼ႒ာန္း၊ မရဏာႏုႆတိကမၼ႒ာန္း၊ အသုဘကမၼ႒ာန္းတို႔ကို ပြါးမ်ားအားထုတ္ရ ေပသည္။ ေမတၱာပြါးျခင္းျဖင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိ၏။ ေဘးရန္လည္းကင္း၏။ တရား အားထုတ္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား နည္းပါးသျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာႏိုင္ေပသည္။ ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္မ်ား အခါခါပြါးျခင္းျဖင့္ ဘုရားကို ၾကည္ညိဳေသာ သဒၶါတရားမ်ား ထက္ျမက္ ေစသည္။ အႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္စိတ္မ်ား ေရာက္ရွိလာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားဆံုးမသည့္အတိုင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈမ်ား ပို၍ပို၍ ယံုၾကည္စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေပသည္။ မရဏာႏုႆတိပြါး မ်ားျခင္းျဖင့္ သတိတရားကို ျဖစ္ေစ၏။ ေသျခင္းတရားကို အမွတ္ရေနသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမႈတို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့ ပြါးမ်ားအားထုတ္လို္စိတ္မ်ား ထက္သန္ေစေပသည္။ အသုဘ ကမၼ႒ာန္းပြါးျခင္းသည္ ေလာဘကို အျမန္ကုန္ေစေသာကမၼ႒ာန္းျဖစ္၏။ သံသရာအဆက္ဆက္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း ထုိေလာဘတရားေၾကာင့္ ရွည္ၾကာစြာ က်င္လည္ခဲ့ရေပျပီ။ ခင္တြယ္စရာ၊ တက္မက္စရာဟူ၍ အခါခါပြါးေနသူ၌ ေလာဘတရား တိုးပြါးၾကျပီး ရြံရွာစရာ၊ မတင့္တယ္ ဖြယ္ရာကို အခါခါပြါးမ်ားသူတို႔တြင္ ေလာဘကို အျမန္ကုန္ေစ၏။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ထို အေစာင့္အေရွာက္ ကမၼ႒ာန္းတုိ႔ကို ပြါးမ်ားအားထုတ္ေပးၾကရပါမည္။

နက္နဲခက္ခဲသည့္တရားတို႔ကုိ ပညာၾကီးသူတို႔သည္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ သိႏိုင္၏။ ၀ိပႆနာ တရား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ပါရမီမျပည့္ေသး၍ ယခုဘ၀ နိဗၺာန္ မျမင္ရေသးေတာင္မွ ေနာင္ဘ၀ အဆက္ဆက္ ပညာၾကီးရင့္ေၾကာင္း ကုသုိလ္ျဖစ္၏။ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္၌ တရားေတာ္ ကုိ တခဏမွ်ေဟာၾကားလိုက္႐ံုျဖင့္ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းသိသူတို႔မွာ သံသရာက ၀ိပႆနာတရား ပြါးမ်ားခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ “၀ိပႆနာ တရား အခါခါ ပြါးမ်ားပါေသာ္လည္း တရားမရေသး”ဟူ၍ စိတ္ပ်က္အားငယ္ရန္ မေနသင့္ေပ။ ပါရမီတရား မျပည့္မျခင္း ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးရသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ရွည္ဇြဲသန္သည္းခံျပီး ပြါးမ်ားအားထုတ္ၾကရမည္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားသလို ေျပာရလွ်င္ သတိတရားမျပတ္မလပ္ဘဲ အားထုတ္ႏိုင္ပါက မနက္အားထုတ္ ညေန တရားရႏိုင္ေပသည္။ ေသခါနီးအထိ အားထုတ္ ေနာက္ဘ၀ ေသာတာပန္ အရင္ျဖစ္ႏွင့္မည္။ ေနာက္ဘ၀ ေသာတာပန္ မျဖစ္ႏွင့္ေသးလွ်င္ လည္း ဓမၼကထိကနတ္သားက ဘုရားတရား ေဟာၾကားေပးလုိက္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း တရားရသြားႏိုင္ေပသည္။

ေန႔စဥ္ ကုသိုလ္ရေအာင္အားထုတ္ရမည္မွာ ဒါနျပဳ၊ သီလေဆာက္တည္၊ သမထအားထုတ္၊ ၀ိပႆနာပြါးမ်ားျခင္းျဖင့္ က်င့္ၾကံရေပမည္။ ငါတို႔ျဖင့္ ၀ိပႆနာမွ ၀ိပႆနာဟူ၍ ဒါန၊ သမထ တို႔ကို ပစ္ပယ္၍လည္း မေနသင့္ေပ။ တခ်ိဳ႕ရွိတတ္လို႔ သတိေပးျခင္းျဖစ္၏။ ဒါနသည္ သံသရာရွည္သည္ဟု ေဟာၾကားသူမ်ားရွိၾကေပသည္။ ဒါနသည္ ေလာဘကိုသတ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ကိုယ့္မွာရွိေနသည့္ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို ခင္တြယ္သည့္ ေလာဘတဏွာကို ပယ္သတ္ႏိုင္မွ ဒါနကို ျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီး ဦးေရႊေအာင္ေရးသားခဲ့သည့္ “တစ္စတစ္စ၊ စြန္၀ံ့မွလွ်င္၊ ဘ၀ေနာက္ေႏွာင္း၊ ဆက္တိုင္းေကာင္း၏။”ဆိုသည့္အတိုင္း ေလာဘကို တစ္စတစ္စ စြန္႔ႏိုုင္ျပီး ေနာက္ဆံုး ကုန္ခန္းသြားျပီး ဘ၀နိဂံုး အဆံုးသတ္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ရရွိေအာင္ ပြါးမ်ားအားထုတ္ရမည့္ (၁) ကုသုိလ္၊ (၂) ဥစၥာ၊ (၃) က်န္းမာေရး၊ (၄) ပညာ (၅) ဘုန္းတန္ခိုး စသည္တို႔ကို အႏွစ္ထပ္ထုတ္လိုက္လွ်င္
(၁) က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစုိက္ျပီး
(၂) နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ကုသိုလ္တရားအားလုံးတို႔ကို ပြါးမ်ားအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ ထိုငါးမ်ိဳး ရရွိေအာင္ အားထုတ္ဖုိ႔ သတိျဖစ္ေစရန္အတြက္ “ငါးမ်ိဳး = ယေန႔ ဘာရျပီးျပီလဲ?” ဟူေသာ ေမးခြန္းေလးကို မိမိကိုယ္ကို ေန႔စဥ္ ေမးသင့္ေပသည္။ ည အိပ္ယာ ၀င္ခ်ိန္ မအိပ္ခင္ ေမးမိလိုက္လို႔ ဘုရားရွိခိုးျပီးမွအိပ္လိုက္လွ်င္ပင္ လြန္စြာအက်ိဳးမ်ားသြားပါ မည္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္က စ႑ာလီဟူေသာ မိန္းမၾကမ္းၾကီးသည္ သာသနာတြင္း လူျဖစ္ ခြင့္ရေသာ္လည္း ေတာင္ေမြးကို အေဖာ္ျပဳခ်ိန္အထိ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကိုပင္ ကိုးကြယ္ရ ေကာင္းမွန္း မသိခဲ့သူျဖစ္၏။ တစ္ေန႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ထုိ အမ်ိဳးသမီးၾကီးသည္ ေသျပီးေနာက္ ငရဲသို႔ လားရေတာ့မည္ကို ျမင္ေလသည္။ ဘုရားရွင္က ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူလို ေသာေၾကာင့္ ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ေသရမည့္လမ္းမွ ဆီးၾကိဳ၍ ႂကြခ်ီေတာ္မူ၏။ လမ္း၌ ဆံုေသာ အခါ ဘုရားရွင္က ရပ္ေတာ္မူျပီး အရွင္အာနႏၵာအား ၾကည့္ေတာ္မူေလသည္။ အရွင္အာနႏၵာ လည္း ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ဘုရားရွင္ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူလိုေၾကာင္းသိျပီး “ေလာကတြင္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အသင့္အား ခ်ီးေျမွာက္ရန္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္” ဟုဆိုျပီး ဘုရားရွင္အား ရွိခိုးရန္ တိုက္တြန္းေလ၏။

စ႑ာလီအဘြားအိုၾကီးသည္ ဘုရားရွင္၏ မဟာက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ ေလာက၌ အျမတ္ဆံုး ဘုရားရွင္အား ယခုမွ သိခြင့္ရတယ္၊ ငါ့လိုလူကိုေတာင္ က႐ုဏာထားေတာ္ မူေပတယ္ဟူ၍ သတိသံေ၀ဂျဖစ္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေျခဖမိုးေတာ္ကို အားရပါးရ ရွိခိုးေလ၏။ ဘုရားရွင္လည္း အေထာက္အပံ့ေကာင္း ရသြားသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ ႂကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။ အမ်ိဳးသမီးၾကီးသည္ ဘုရားရွင္အား ၾကည္ညိဳရင္း က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး ခရီးဆက္ေလေသာ္ ႏြားေခြ႔ခံရကာ ထိုလမ္းမွာပင္ ေသဆံုးျပီး ဘုရားရွင္အား ၾကည္ညိဳစိတ္ေၾကာင့္ နတ္ျပည္၌ စႏၵာလီနတ္သမီးအျဖစ္ ထင္ရွားျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

စာ႐ႈသူဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္း ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ပါရမီကုသိုလ္တရားမ်ား ပြါးမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
(ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု)

အျပည့္အစုံသုိ႔

30 Jun 2010

ေရွာင္ကြယ္ ဓမၼ အႏၲရာယ္မ်ား

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အ၀ိဇၨာ အေမွာင္ထုေၾကာင့္ ၀ိဇၨာဉာဏ္ကင္းေပ်ာက္ကာ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ မျပဳႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့သည္မွာ ဂဂၤါ၀ါလု သဲစုမကေအာင္ ဘုရားအဆူဆူလည္း ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ျပီ၊ အသေခ်ၤအနႏၲ ဒုကၡသည္ ဘ၀ေတြလည္း စံုခဲ့ျပီ၊ မာနတံခြန္ အလံထူျပီး လူ႔ခ်မ္းသာ စၾကာမင္း၊ နတ္ခ်မ္းသာ သိၾကားမင္းႏွင့္ ကမၻာမ်ားစြာ သက္တန္းရွည္ၾကာ စ်ာန္ခ်မ္းသာ ခံစားျပီး ျဗဟၼာမင္းၾကီး အျဖစ္ႏွင့္လည္း ဘ၀မ်ားစြာ ခံစားခဲ့ေခ်ျပီ။ ရရွိထားသည့္ ခ်မ္းသာေလး အစဥ္ျမဲေနသည္ အထင္တစ္လံုးႏွင့္ ရက်ိဳးမနပ္ခဲ့သည့္အျဖစ္တို႔ႏွင့္သာ စံုခဲ့လွေပျပီ။


သာသနာႏွင့္လည္းၾကံဳ၊ သာသနာကိုလည္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ကာမွ ျမတ္ဗုဒၶ ေဒသနာေတာ္က နားထဲသို႔ ေရာက္ခြင့္ရကာ ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားတည္ႏိုင္ၾက၏သာသနာႏွင့္လည္း မၾကံဳ၊ ၾကံဳဆံုပင္ျငားေသာ္လည္း သာသနာေတာ္ကိုမၾကိဳက္ေတာ့ အမွားေနာက္ ေကာက္ေကာက္ ပါေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္လိုက္ေနရသည္ႏွင့္ ဘုရားစကား နားမခ်မ္းသာ ကုလားမည္း ျမက္ထမ္းသမားလို တရားနာရာ၌ ခါးလည္းပူ နာလည္းပူတြင္ ခါးကိုသာအပူခံႏိုင္၊ နားကိုေတာ့ အပူမခံႏိုင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး ႏွလံုးသားမွာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ပယ္ခြင္းၾကကုန္၏

အ၀ိဇၨာ- မသိမႈေၾကာင့္ “ေပါက္တတ္ကရေတြ အေတာ္လုပ္တတ္တဲ့ေကာင္”ဟူ၍ ေလာကီ အလုပ္တို႔တြင္ အသံုးမက်မႈတို႔ကို အခ်င္းခ်င္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္းျပဳၾက၏။ ေလာကုတၱရာပညာရဖို႔ အ၀ိဇၨာ အဓိပၸါယ္မွာ-
- သိသင့္တာေတြကို မသိတာ အ၀ိဇၨာ
- မသိသင့္တာေတြကို သိေနတာ သည္လည္း အ၀ိဇၨာပင္ျဖစ္၏။”
သိသင့္တာေတြကို သိမထားေတာ့ ကိုယ္ထင္ရာ ေလွ်ာက္လုပ္ေတာ့၏။ မသိသင့္တာ ေတြကိုသာ သိထားျပန္ေတာ့လည္း ကိုယ္လုပ္တာ အမွန္ထင္ျပီး ေလွ်ာက္လုပ္ျပန္ပါသည္။ ဘုရားစကားကို ပယ္ခြင္းမိလို႔ ထိုထိုေသာ အမွားေတြရင္းျပီး ရရွိခဲ့သည့္အျမတ္တို႔မွာ ဘ၀၏ ဒုကၡဇာတ္လမ္း၌ ဆက္လက္ကာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည့္အျဖစ္ႏွင့္ အာမေျငာင္းတမ္း ဆို၊ မ်က္ရည္မခန္းစတမ္း ငိုၾကရျပီး ေကြးေနေအာင္ က၊ ေဆြးေနေအာင္ လြမ္းျပၾကရင္း မျငီးေငြ႔စတမ္း ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ကမၻာအသေခ်ၤအနႏၲ ရွိခဲ့ေလျပီ။

ဒုကၡ၏အဆံုး၊ ခ်မ္းသာျခင္း၏အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္သည့္ သႏၲိသုခ(နိဗၺာန္)သို႔ အလွ်င္ျမန္ဆံုး မ်က္ေမွာက္မျပဳႏိုင္ေအာင္ တားဆီးတတ္သည့္ ဓမၼအႏၲရာယ္မ်ားကို လြန္က်ဴးလြန္မိခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ပါရမီေတာ္ဆည္းပူးခဲ့သည့္ အေလာင္းေတာ္ၾကီးမ်ားပင္ အာသေ၀ါကုန္ခန္းေအာင္ က်င့္ၾကံျပီးေသာ္လည္း ေလာကဓံဒုကၡဆိုးတို႔ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကရသည့္အျဖစ္တို႔ ရွိခဲ့ၾကေပ သည္။ ေလာကတြင္ ေျပာၾကသည့္ “အေသဆိုးလိုက္တာ”ဟူ၍ျဖစ္၏။ အေသဆိုးျခင္း၊ လွျခင္းကို ခႏၶာကိုယ္ပ်က္ယြင္းမႈႏွင့္ ေလာကလူတို႔ တိုင္းတာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမွန္မွာ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အရ ဘ၀မွန္က ဘယ္ဘ၀မွ မေကာင္း၊ ဘ၀ဆံုးသည့္ နိဗၺာန္သာလွ်င္ အမြန္ျမတ္ဆံုးအျဖစ္ ဘုရားရွင္ ဆံုးမေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အာသေ၀ါကုန္ခန္းျပီးလွ်င္ ပံုစံမ်ိဳးစံု ျဖင့္ ေသ၊ ထိုသူ အေသလွသူျဖစ္၏။ ေသၿပီးေနာက္ ဘ၀ရွိေနေသးလွ်င္ ထိုသူ အေသမလွ ေသးေပ။

အေသလွျခင္း မလွျခင္းက ေနာင္၊ မေသခင္ေရွာင္ၾကရမည့္ ဓမၼအႏၲရာယ္မ်ားကိုကား နိဗၺာန္မရခင္ ၾကားကာလ၌ သိထားၾကရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွာင္သင့္ သည္မ်ားကို ေရွာင္၊ ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကရေအာင္ ဤဓမၼေဆာင္းပါးျဖင့္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ မေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ ေဆြမ်ိဳး၊ မတင္ခဲ့ဘူးေသာ ေက်းဇူးမည္သည္ မရွိ႐ိုး အမွန္ပင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိ ေက်းဇူးတရားတို႔ကို ဦးညႊတ္ျပီး ေက်းဇူးဆပ္ ေရးသား တင္ျပလုိက္ပါသည္။

အမွတ္(၁) ဓမၼ အႏၲရာယ္- “ကံမႏၲရာယ္”
ေကာင္းတာလုပ္က ေကာင္းက်ိဳးရ၊ မေကာင္းတာလုပ္က ဆိုးက်ိဳးရ”သည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တုိင္း သိရွိထားၾကသည့္ အေျခခံသမၼာဒိ႒ိ အစဦးဆံုး အျမင္မွန္တရားျဖစ္၏။ ထုိအျမင္မွန္ တရား စဦးျဖာ၍ ယံုၾကည္လက္ခံမႈ မရွိၾကသူမ်ားမွာ အမွန္(၁)ဓမၼအႏၲရာယ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ မိတတ္သည္မွာ မလြဲဧကန္သာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသာနာပ ကာလတို႔၌ ထုိကံကို က်ဴးလြန္မိၾကေသာေၾကာင့္ ဘ၀အေသေခ်ၤ အပါယ္ဆင္းရဲတြင္ ခံစားၾကရ၏။ ဘုရားရွင္တရား နာၾကားခြင့္ မရရွိလို႔ ကံ,ကံ၏အက်ိဳးကို သိခြင့္မရဘဲ က်ဴးလြန္မိၾကသည္ကို အသာထား၊ ဘုရားရွင္ ပြင့္ထြန္းခ်ိန္တြင္ သစၥာေလးပါးတရားေတြ တသြင္သြင္ေဟာၾကားေနစဥ္ကာလ၌ ဘုရားရွင္ကို ကန္႔လန္႔တိုက္သည့္ အရွင္ေဒ၀ဒတ္လို ပေစၥကဗုဒၶအေလာင္းအလ်ာသည္ပင္ ဘုရားနားကပ္၍ မိုက္ခဲ့မိလို႔ ယခု အ၀ီစိတြင္ ခံစားလို႔ ေနရေခ်ျပီ။

မဂ္ဖိုလ္ကုိ တားျမစ္သည့္ ထို အမွတ္(၁) ဓမၼအႏၲရာယ္တို႔မွာ ပဥၥာနႏၲရိယကံ (၅)ပါးတို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၎တို႔မွာ-
(၁) မာတုဃာတက = အမိကို သတ္ေသာကံ၊
(၂) ပိတုဃာတက = အဖကို သတ္ေသာကံ၊
(၃) ရဟႏၲဃာတက = ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ကို သတ္ေသာကံ၊
(၄) ေလာဟိတုပၸါဒက = ဘုရားရွင္အား ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ ျပဳမိေသာကံႏွင့္
(၅) သံဃေဘဒက = ဘုရားသား သံဃာေတာ္မ်ားအား အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မႈမရွိေအာင္ သံဃာဂိုဏ္းခြဲေသာကံ တို႔ျဖစ္ၾက၏။

ထုိငါးပါးေသာကံတို႔တြင္ သံဃာဂိုဏ္းခြဲေသာကံကုိ လူတို႔မက်ဴးလြန္ႏိုင္၊ ဘုရားသားေတာ္မ်ား ခ်င္းသာ က်ဴးလြန္ႏိုင္ေသာကံဟု မွတ္သားသိရွိရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သံဃာေတာ္မ်ား သိမ္ေတာ္အတြင္း ေဒသနာၾကား၊ ဥပုသ္ျပဳၾကရာ၌ ေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ား အညီအညြတ္ ျပဳလုပ္ၾကသည္တြင္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ သံဃာအခ်င္းခ်င္း ဂိုဏ္းကြဲေအာင္ လုပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ဦးဇ၀န၏တရားမွ မွတ္ခ်က္စကား နာၾကားခဲ့ရပါသည္။ ဆရာ့စကားလည္း ေထာက္ခံ၊ လြန္ပို၍နာခံတတ္ၾကေစရန္ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ လူတို႔လုပ္က ထိုကံ မဟုတ္ဟု မမွတ္ယူမိၾကေစရာ၊ မက်ဴးလြန္မိဖို႔သာ သတိတရား လက္ကိုင္ထား၍ ေရွာင္ရွားသင့္ပါေပသည္။

ပဥၥာနႏၲရိယကံ က်ဴးလြန္မိ၍ ဒုကၡေတြ အလူးအလဲ ခံ၊ မဂ္ဖိုလ္ကို ေတာ္လွန္မိၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ သာဓကမ်ားမွ ပမာတစ္ခု ျပရပါလွ်င္ ဘုရားရွင္လက္ထက္က အဖသတ္သား မင္းတရား အဇာတသတ္မင္းၾကီးကို ျပဆိုပါမည္။ မင္းၾကီးသည္ “သာမညဖလသုတ္”- ရဟန္းျပဳရျခင္း၏ အက်ိဳးတရားေတြကိုျပဆိုေသာ တရားေတာ္ၾကီးကို နာၾကားျပီးမွ အျမင္မွန္ရရွိကာ သူေတာ္ေကာင္းဘ၀ ေရာက္ရွိခဲ့သူျဖစ္ျပီး သာသနာေတာ္စည္ပင္ေၾကာင္း အတြက္ ပထမသဂၤါယနာတင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ မင္းတရားၾကီးျဖစ္ခဲ့၏။ သာမည ဖလသုတ္ တရားေတာ္ကို နာၾကားျပီးေနာက္ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔၌ ဘုရားရွင္အား ၾကည္ညိဳၾက ေသာ ဒကာ ဒကာမတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုး၊ အသာဆံုးသူ ျဖစ္ခဲ့၏။ အဖကို နန္းခ်၍ မင္းအျဖစ္ အတင္းလုပ္ကာ အဖေျခဖ၀ါးကို ဓားျဖင့္ခြဲ၊ အစာငတ္ေအာင္ထားျပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ခဲ့ျခင္း ပဥၥာနႏၲရိယကံၾကီးကို က်ဴးလြန္မိခဲ့ေသာေၾကာင့္ သာမညဖလသုတ္ နားၾကားျပီး လွ်င္ ေသာတာပန္တည္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ပါရမီရွိထားေသာ္လည္း မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္ လက္တစ္ကမ္းအလိုတြင္ ထို ပဥၥာနႏၲရိယကံ မဟာတံတိုင္းၾကီး ကာဆီးထားျခင္းေၾကာင့္ မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္ေ၀းကာ ေသျပီးေနာက္ အပါယ္ဘံုဒုကၡေဘးသို႔ က်ေရာက္ရ ရွာေလသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကယ္တင္ရွင္လည္း မဟုတ္ေသာ၊ ဖန္ဆင္းရွင္လည္း မဟုတ္ေသာ၊ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္ျပီးေအာင္လုပ္တတ္ဖို႔သာ လမ္းညႊန္ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္၏။ ဘုရားရွင္၏ဆံုးမစကားအတိုင္း ကိုယ့္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ္ထံျပန္လာျခင္းေၾကာင့္ ပဥၥနႏၲရိယကံ က်ဴးလြန္မိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူမဆို ထိုအတိုင္း အက်ိဳးေပးျခင္းျဖစ္၏။ ထုိအတိုင္း ခံစားရမည္သာျဖစ္၏။ ဤကဲ့သုိ႔ မဂ္ဖိုလ္ကိုလည္း တားျမစ္၊ အပါယ္သို႔လည္း ခ်ပစ္တတ္သည့္ အမွတ္(၁) ဓမၼ အႏၲရာယ္ၾကီးကို ပမာထံုး ႏွလံုးမူျပီး လူ႔အျဖစ္ မ႐ံႈးရေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾက သည့္အျပင္ မိဘေက်းဇူးကိုလည္း ဆပ္၊ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ၾကျပီး အိမ္တြင္း၌ ဘုရားရွင္ႂကြေရာက္ေနသလို ဆြမ္း ပန္း ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး ခဲဖြယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ျဖင့္ သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္သူ လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ျပီး အထူးထူးေသာ ကုသိုလ္ျမတ္ တို႔ကို လက္မလြတ္စတမ္းအရယူကာ သာသနာႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳက်ိဳးနပ္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ၾကပါေလ။

အမွတ္ (၂) ဓမၼ အႏၲရာယ္- “ကိေလသႏၲရာယ္”
ကိေလသ ရန္စြယ္ ခပင္းမက်န္ေအာင္ ပယ္ခြင္းျပီးမွ ဇာတိဇာတ္က ရပ္တန္႔မည္ျဖစ္၏။ ကိေလသာဆယ္ပါးမွ မဂ္ဖိုလ္ကို အဓိကတားဆီးသည့္ အမွတ္(၂) ဓမၼ အႏၲရာယ္ၾကီးမွာ အယူမွားသည့္ ဒိ႒ိကိေလသာတရားပင္ျဖစ္၏။ ဒိ႒ိ (၃၂) မ်ိဳးရွိရာတြင္ ျခံဳငံု၍သိထားသင့္သည့္ ဒိ႒ိတို႔ကိုသာ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ၎တို႔မွာ-
(၁) သကၠာယဒိ႒ိ = ခႏၶာငါးပါး ပရမတၳတရားျဖစ္ေသာ ႐ုပ္၊ နာမ္တရားတို႔ကို “ငါ၊ သူတစ္ပါး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ဒူး၊ ေပါင္၊ ခါး၊ ေျခ၊ လက္၊ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္”ဟု အျမင္မွားျခင္း။
(၂) သႆတဒိ႒ိ = ခိုင္သည္၊ ျမဲသည္၊ တည္သည္၊ တန္႔သည္၊ ဘ၀ကူးသည္၊ ဘ၀ဆက္ သည္၊ အသက္ဆက္သည္၊ လိပ္ျပာခြဲသည္၊ လိပ္ျပာေခၚသည္၊ လိပ္ျပာစင္သည္၊ ကူးတို႔ခ ထည့္သည္ဟု အယူ၀ါဒရွိျခင္း။
(၃) ဥေစၧဒဒိ႒ိ = ျပတ္သည္၊ စဲသည္၊ ယခုဘ၀ ေသျပီးလွ်င္ ေနာင္ ဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဟူ၍ အယူမွားျခင္း။
(၄) နိယတမိစၧာဒိ႒ိ = စြဲစြဲျမဲျမဲ ေသသည္အထိ ယူထားေသာ အယူရွိသည့္ နိယတမိစၧာဒိ႒ိ သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ-
(က) နတၳိကဒိ႒ိ = ဘာလုပ္လုပ္ အက်ိဳးတရားမရွိဟု ယူဆျခင္း (ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဟူ၍ ယူျခင္း)။
(ခ) အေဟတုကဒိ႒ိ = အေၾကာင္းတရားလည္း မရွိ၊ ကံတရားလည္း မရွိဟု ယူဆျခင္း (အေၾကာင္းကံကို ပယ္ေသာအယူ)။
(ဂ) အကိရိယဒိ႒ိ = ကုသိုလ္၊ အကုသုိလ္မရွိဟု ယူဆျခင္း (ေကာင္းမႈျပဳေသာ္လည္း ျပဳသည္ မမည္၊ မေကာင္းမႈျပဳေသာ္လည္း ျပဳရာမေရာက္ဟု ယူေသာအယူ) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို အျမင္မွား၊ အယူမွား ဒိ႒ိတရားမ်ားက မဂ္ဖိုလ္ကို တားဆီးၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက “တရား ေနာက္မွ အားထုတ္၊ ဒိ႒ိ အရင္ျဖဳတ္”ဟူ၍ က႐ုဏာတရား ေ႔ရွထား၍ ဆံုးမထားခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ မဟာက႐ုဏာရွင္ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ဒိ႒ိကို အရင္ဦးစြာျဖဳတ္ၾကရန္ ဥပမာျပ ဆံုးမေတာ္မူပံုမွာ- “ခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတို႔၏ ဦးေခါင္းထက္၌ မီးေလာင္စြဲေနသည္ရွိေသာ္ ထုိမီးသည္ အဘယ္အရပ္၊ အဘယ္ေနရာက ကူးစက္ေလာင္စြဲသည္ကို ခဏအသာထား၊ အရင္ဦးစြာ မီးကိုသာ ျငိမ္သတ္ဖို႔ အားထုတ္ရ မည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတို႔၏ရင္၀၌ လွံစူး၀င္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္ အရပ္၊ အဘယ္ေနရာကလာျပီး စိုက္၀င္လာသည္ကို စံုစမ္းရန္ အသာထား၊ ဦးစြာ ရင္၀တြင္ စိုက္ေနေသာ လွံကိုႏႈတ္ျပီး ကုသရမည္”ဟူ၍ျဖစ္၏။

အမွတ္ (၃) ဓမၼ အႏၲရာယ္- “၀ိပါကႏၲရာယ္”
၀ိပါက၀ဋ္သည္ အက်ိဳးေပး ဒုကၡသစၥာျဖစ္၏။ နိဗၺာန္ မေရာက္မျခင္း ေနာက္ကေန ထက္ၾကပ္လိုက္ေနျပီး အခါအခြင့္သင့္တိုင္း အက်ိဳးေပးေနတတ္သည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယသစၥာေၾကာင့္ အက်ိဳးေပးဒုကၡသစၥာရရွိျခင္းသည္ အျခားသူ မဆိုထားႏွင့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးပင္ “၀ိပါက္ၾကမၼာ မေနသာ”ႏိုင္ဘဲ ၀ိပါက္ေတာ္ (၁၂)ပါး အေႂကြးကို တစ္ခုခ်င္း ေက်ေအာင္ ေပးဆပ္ေတာ္မူရေလသည္။

ထိုသို႔ သံသာရ ၀ဋ္ဒုကၡ နိဗၺာန္မရမျခင္း လည္ၾကရသည့္ ထုိဒုကၡ စက္ရဟတ္ၾကီးသည္ ေလာင္စာမီး တဏွာျငိမ္းမွ ဘ၀ဇာတ္ အျပီးတိုင္သိမ္းျပီး ခ်ဳပ္ျငိမ္းၾကရမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ၀ဇာတ္ မသိမ္းေသးခင္မွာေတာ့ ၀ိပါက၀ဋ္ ေနာက္ကပါေနဦးမည္သာ။ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္မ်ား၌ ကိေလသာ အာသေ၀ါတရား ကုန္ခန္းေသာ္လည္း ၀ိပါက၀ဋ္ မကုန္ေသးျခင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္ အႂကြင္းရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စာလိုအားျဖင့္ သဥပါဓိေသသ နိဗၺာန္ (ခႏၶာကိုယ္အႂကြင္းရွိေသာနိဗၺာန္)သာ ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ အႂကြင္းမရွိေတာ့ေသာ(အဏုပါဓိေသသနိဗၺာန္) ရရိွမွသာ ဒုကၡအားလံုးရပ္ျပီး အျငိမ္းၾကီး ျငိမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကေလကုန္၏။ ခႏၶာရိွေနေသးလွ်င္ ၀ဋ္ဒုကၡရွိေနေသး၏။ ဘုရား၊ ရဟႏၲာတို႔ သည္ ကိေလသာမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္ခႏၶာ မလာႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုသို႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးမွ အျငိမ္းဓာတ္ ကိန္းႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္၌ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကေတာ့ဘဲ က်န္ရွိသည့္ ၀ိပါက၀ဋ္ကို ခႏၶာျဖင့္ ၀ဋ္ေႂကြးဆပ္ရ၏။

၀ိပါက၀ဋ္တို႔၌ ယခုဘ၀ တရားမရႏုိင္သည့္ အမွတ္ (၃) ဓမၼ အႏၲရာယ္ၾကီးမွာ မိခင္၀မ္း၌ သေႏၶတည္ကတည္းက ပညာဉာဏ္- အေမာဟဟိတ္ မပါခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို အႏၲရာယ္ ၾကီးမွာ ယခုဘ၀ နိဗၺာန္ရေရး ေရွာင္ရွားလို႔ ရႏိုင္သည့္အရာ မဟုတ္ပါေပ။ စာလိုအားျဖင့္ ဒြိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္လို႔ ေခၚပါသည္။ ၎၌ အေလာဘဟိတ္ႏွင့္ အေဒါသဟိတ္မ်ားရွိျပီး သာမန္အား ျဖင့္ ေလာကီပညာအရာတြင္ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သိပ္မကြာလွဘဲ ေလာကုတၱရာပညာအရာ၌ ပရမတၳသေဘာတရားေတြကို ဒြိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္တို႔က နားမလည္ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားသိရွိရ ပါသည္။ စာေရးသူအေနအားျဖင့္ ဒြိဟိတ္ႏွင့္ တိဟိတ္ ခြဲျခားကာျပဖို႔အေရး အလြန္ပင္ ၀န္ေလး လွသည့္အတြက္ ခြဲျခားကာ မျပေတာ့ျပီ။

ေဆာင္ရမည့္အေရးတို႔ကိုသာ အတိုးခ်ကာ ၾကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုသည္မွာ မိမိသည္ ဒြိဟိတ္ တိဟိတ္ ဘယ္ဟိတ္မ်ားျဖစ္ပါလိမ့္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးမေနသင့္။ ငါေတာ့ျဖင့္ ဒြိဟိတ္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လို႔ တရားအားထုတ္လည္း အလကား၊ မရဖို႔သာ မ်ားသည္ဟူ၍ လက္မိႈင္ခ် ေငးေမာေနရန္လည္း မေနသင့္။ လုပ္သင့္သည္မွန္သမွ်တို႔ကို ပညာရွိတို႔ မွာၾကားသည့္အတိုင္း တစ္တပ္တစ္အား ၾကိဳးစားကာ က်င့္ၾကံၾကရပါမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥပမာျပရပါလွ်င္ သစ္တံုးၾကီးကို လႊဲျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္ရာ၌ “ျပတ္တာက သူ႔အလုပ္၊ ျဖတ္ရမွာက ကိုယ့္အလုပ္”၊ ထုိႏွစ္လုပ္ ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိကာ ကိေလသာပါးျပီးကင္းေအာင္ ဒါနကိုလည္း ျပဳ၊ သီလကို လည္း ေဆာက္တည္၊ သမထ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာတရားတို႔ကိုလည္း ၾကိဳးၾကိဳးစားစား က်င့္ၾကံပြါးမ်ား အားထုတ္ပါလွ်င္ အနာဂတ္ မေ၀းေသာကာလတြင္ နိေရာဓသစၥာၾကီးကို အမွန္ပင္ ျမင္ရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္စြာအားထုတ္ၾကရေပမည္။

အမွတ္ (၄) ဓမၼ အႏၲရာယ္- “အရိယူပ၀ါဒႏၲရာယ္”
အရိယာပုဂၢိဳလ္ မဆိုထားႏွင့္၊ မည္သူ႔ကိုမွ် ျပစ္မွားေစာ္ကားလိုေသာစိတ္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္က်င့္ၾကံသင့္၏။ ႏႈတ္ျဖင့္လည္း မျပဳႏွင့္၊ ကိုယ္ျဖင့္လည္း မျပဳေလႏွင့္။ ရန္ကိုရန္ခ်င္း မတံု႔ျပန္ မိၾကေစႏွင့္။ ရန္စေတြ ပ်ိဳးေနၾကလို႔ ျငိမ္းခြင့္မရသည့္ ဒုကၡတရားေတြကို သံေ၀ဂ ဉာဏ္ျဖင့္ၾကည့္႐ႈကာ အျမဲဆင္ျခင္သင့္လွ၏။ ရန္မလိုမွ ရန္ျပိဳမည္၊ ရန္ျပိဳမွ ေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္ သည္။

မာနျဖင့္ ေထာင္လႊား၊ ဒိ႒ိျဖင့္ မိုက္မွားကာ အခ်င္းခ်င္း ျပစ္မွားၾကျခင္းေတြႏွင့္ တစ္ဖက္က ရန္မခင္ တစ္ဖက္သတ္ ရန္ဆင္မိျခင္းေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္ကာယကံ ကုိယ့္ထံျပန္၊ ကိုယ္၀စီကံ ကိုယ္ထံျပန္၊ ကုိယ့္မေနာကံ ကိုယ္ထံျပန္သည့္ ဒုကၡေတြသာ ရရိွေနၾကရ၏။ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သားကို ျပစ္မွားမိၾကရာ၌ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ကိုမ်ား ျပစ္မွားေစာ္ကားမိလိုက္လွ်င္ျဖင့္ ေတာင္းပန္ခြင့္မရလိုက္ပါက ၾကီးေလးလွသည့္ အမွတ္ (၄) ဓမၼ အႏၲရာယ္ကို လြန္က်ဴးမိေတာ့၏။ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ျပစ္မွားမိျခင္း ထို အရိယူပ၀ါဒကံကလည္း မဂ္ဖိုလ္ကို တားျမစ္သည့္ ကံၾကီးပင္ျဖစ္ေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ အရိယာသူေတာ္စင္အား ျပစ္မွားမိလို႔ ေတာင္းပန္လွ်င္ကား ေက်ေအးကင္းေပ်ာက္ မဂ္ဖိုလ္ကို ရခြင့္ရွိႏိုင္ေပသည္။

အရိယာပုဂၢိဳလ္ရယ္မွ မဟုတ္၊ မည္သူ႔ကိုမွ် မျပစ္မွားမိေအာင္ ေနႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရားစခန္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ားအား ျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ အျပစ္တို႔ ရွိေနပါလွ်င္ မဂ္ဖိုလ္ကို တားဆီးေနမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ တရားမ႐ႈမွတ္ခင္တို႔၌ အရင္ဦးစြာ ဦးခိုက္ေတာင္းပန္ၾကသည့္ အေလ့အက်င့္မွာ မြန္ျမတ္လွေပ၏။ ည အိပ္ယာ ၀င္ခါနီးတိုင္း ထိုအတိုင္း ျပဳက်င့္ႏိုင္က ပို၍ ေကာင္းေပသည္။ ေန႔စဥ္၀တ္ျပဳ၍ သံသရာက ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ ဘုရား၊ ရဟႏၲာအစျဖာေသာ ေက်းဇူးရွင္္ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးတို႔ႏွင့္ ယခုဘ၀ ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ ထိုေက်းဇူးရွင္ၾကီးတို႔အေပၚ၌ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ တစ္ပါးပါးေသာ ကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားေစာ္ကားမိျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ဆယ္ျဖာမိုး မာန္ကိုခ်ိဳး၍ ဦးညႊတ္ကန္ေတာ့ၾကရာ၏။

အရိယာသူေတာ္စင္တို႔ကို ျပစ္မွားမိျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာဆိုးက်ိဳးတို႔မွာ လြန္စြာၾကီးမားလွ၏။ စိဥၥမာန အမ်ိဳးသမီးသည္ အမွန္မဟုတ္ ပံုသဏၭာန္လုပ္၍ ဘုရားႏွင့္ ကိုယ္ေလးလက္၀န္ျဖစ္ရ ပါသည္ဟု လူဘံုအလယ္ထဲတြင္ ဘုရားရွင္အား အရွက္ခြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေျမမ်ိဳခံရျခင္း၊ အရွင္ ေဒ၀ဒတ္သည္ ဘုရားရွင္အား ေက်ာက္ေမာင္းဆင္ သတ္ခဲ့ရာ၌ ကြဲအက္သည့္ ေက်ာက္စ မွန္ကာ ဘုရားရွင္၏ေျခမ,ေတာ္ ေသြးစိမ္းတည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေျမမ်ိဳခံရျခင္း၊ ဘုရားရွင္၏ ေယာကၡမေတာ္ေဟာင္း သုဗၺဗုဒၶသာကီ၀င္မင္းၾကီးသည္ ဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံႂကြရာ အ၀င္လမ္း တို႔တြင္ ေသေသာက္က်ဴး ငမိုက္သားတို႔ကို ဘုရားရွင္အား မူးရစ္ရမ္းကားစြာ ဆဲေရးတိုင္ထြာ ျခင္းျပဳရန္ ခိုင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမမ်ိဳခံရျခင္း၊ နႏၵကဘီလူးသည္ လက္ယာရံ အဂၢသာ၀က အရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ဖလသမာပတ္ ၀င္စားေတာ္မူေနခ်ိန္တြင္ ဦးေခါင္းကို လက္ျဖင့္႐ုိက္ပုတ္မိျခင္းေၾကာင့္ ေျမမ်ိဳခံရျခင္း၊ နႏၵလုလင္သည္ ရဟႏၲာဘိကၡဳနီအရွင္မ ဥပလ၀ဏ္ကို ရာဂစိတ္ျဖင့္ မိစၧာစာရ က်ဴးလြန္ျပစ္မွားမိျခင္းေၾကာင့္ ေျမမ်ိဳခံရျခင္းတို႔သည္ အရိယာပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔အား ျပစ္မွာမိျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္၌ အထင္အရွား ျဖစ္ခဲ့ေသာ အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳခံခဲ့ၾကရသည့္ သာဓကတို႔ပင္ျဖစ္၏။

အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔အား ျပစ္မွားမိျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ ဆိုးက်ိဳးဆယ္မ်ိဳးကိုလည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါလကၤာျဖင့္ မွတ္သားၾကပါေလ-

အရိယာဇာတ္၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကို၊ ေျပာတတ္ျပစ္ဆို၊ အညစ္ပို၍၊ မလိုရန္ၿငိွဳး၊ ထိုသူမ်ိဳး၌၊ ဆယ္မ်ိဳးျပစ္ဒဏ္၊ ရျမဲမွန္ခဲ့၊ ေသြးအန္ျဖစ္လြယ္၊ ေရာင္း၀ယ္႐ံႈးျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းအဂၤါ၊ ႐ူးၾကေဖာက္ျပန္၊ ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ၊ ေသကြဲသားခ်င္း၊ ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္၊ ေနအိမ္မီးေလာင္၊ ဒုကၡေဘာင္သည္၊ လူ႔ေဘာင္ဒိ႒၊ ေတြ႔ၾကံဳရ၍၊ ေသကမလြဲ၊ ပါယ္ငရဲ၀ယ္၊ ကမၻာစြဲခဲ့၊ ေရာက္ဆဲ လူ႔ျပည္၊ တက္ျပန္ေလေသာ္၊ က်က္သေရမြဲ၊ မဂ္ဖိုလ္လြဲ၍၊ အျမဲၾကမၼာ၊ ၀ဋ္ေၾကာင္းပါသည္၊ ေရွာင္ရန္ ဓမၼ အႏၲရာယ္တည္း။

အမွတ္ (၅) ဓမၼ အႏၲရာယ္- “အာဏာ ၀ီတိကၠမႏၲရာယ္”
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အာဏာစက္သည္ အနႏၲစၾကာ၀ဠာသို႔တိုင္ တည္ေတာ္မူေပသည္။ ဘုရား သားေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားရွင္က ၀ိနည္းေတာ္ကို ဒီအတိုင္း ေစာင့္ထိန္းၾကရမည္ဆိုလွ်င္ ဒီအတိုင္းသာ လိုက္နာၾက၏။ ဟိုလိုေလး လုပ္ခြင့္ေပးပါလို႔ အတြန္႔မတက္ၾကေပ။ အတြန္႔တက္ခဲ့ေသာ ရဟန္းဆိုးမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ ထက္ျခမ္းကြဲခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ၾကီးကလည္း ယခုထက္တိုင္ ဂယက္႐ုိက္ခတ္ေနေပသည္။

ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးေနာက္ ႏွစ္တစ္ရာ အၾကာတြင္ သံဃာေတာ္တစ္ေသာင္း စုေပါင္း၍ သိကၡာေတာ္ ၂၂၇ သြယ္မွ ေလွ်ာ့ပါရန္ အဓမၼ၀ါဒ(၁၀)ခ်က္တို႔ကို တင္ျပကာ ေတာင္းဆို လာၾကရာ အရွင္မဟာယသ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးဦးေဆာင္၍ ရဟႏၲာတစ္သိန္းတို႔ျဖင့္ ဒုတိယ သဂၤါယနာတင္ေတာ္မူခဲ့ၾကျပီး ထိုအရွင္ဆိုးမ်ားစြာတို႔ကို ေမာင္းထုတ္ကာ ျပည္ႏွင္လိုက္ၾက ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ အဓမၼ၀ါဒအယူ သံဃာတို႔က သူ႔ဘာသူ မဟာသံဃိကဂိုဏ္းဟူ၍ အမည္သမုတ္ ဂုဏ္ေရာင္ထုတ္ျပီး ၀ိနည္းေတာ္(၁၀)ခ်က္တို႔ကို ပယ္ျဖဳတ္ၾကကာ ယခုအခါ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဟူ၍ ထင္ရွားစြာတည္ရွိေနေလသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ႏွစ္ဘာသာမရွိ၊ ဘုရားသား ဧကန္မွန္လွ်င္ တစ္သားတည္းသာ ရွိေနရေပမည္။ ဘုရားစကားေတာ္တို႔အား ျပင္လို ျပင္၊ စြက္လို စြက္၊ ျဖည့္လိုလွ်င္ ျဖည့္ လုပ္ေနၾကပါလွ်င္ ငါလည္းပဲဘုရားလုပ္ခ်င္ေနၾကသည့္သေဘာသာ ျဖစ္ေနေပသည္။ တုႏိႈင္းမဲ့ဘုရားရွင္၏ သားေတာ္အစစ္ျဖစ္ပါလွ်င္ကား ဘုရားမွာရာ တေသြမတိမ္း ေစာင့္ထိန္းကာေနၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔မွသာ မဂ္ဖိုလ္အေရးက ေတြးေလတိုင္း မေ၀းႏိုင္ေတာ့ဘဲ က်င့္ႏိုင္သေလာက္ ခရီးေပါက္ကာ လူတို႔ထက္ အျမန္ဆံုးေရာက္မည္ျဖစ္၏။

ဘုရားသားေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အမွတ္ (၅) ဓမၼ အႏၲရာယ္ၾကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ခရီးႏွင္ႏိုင္ ရပါမည္။ ဘုရားသား သံဃာေတာ္မ်ားသည္ က်ဴးလြန္လိုေသာေစတနာျဖင့္ ဘုရားတားျမစ္ ထားသည့္ ၀ိနည္းေတာ္(စည္းကမ္း)တို႔ကို ေဖာက္ဖ်က္မိၾကျခင္း၊ က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္(အာပတ္)တို႔ကို ေဒသနာၾကားျခင္း(အာပတ္ေျဖျခင္း) မျပဳလုပ္ဘဲေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဂ္ဖိုလ္ကို တားျမစ္ခံၾကရျခင္းျဖစ္၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ လူတို႔ထက္ မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္နီးေၾကာင္း သိကၡာေတာ္ျမတ္တို႔ျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ခြင့္ ရရွိၾကသလို မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္ေ၀းေၾကာင္း အျပစ္တို႔ကို လြန္က်ဴးမိ၍ အာပတ္မေျဖႏိုင္ၾကပါလွ်င္လည္း လူတု႔ိထက္ပင္ မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္ ေ၀းလွ၏။

က်ဴးလြန္လိုေသာေစတနာျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ေခတ္အခါအေျခအေနသေဘာအရ ေရွးကလို ေျခလ်င္ႂကြျမန္းၾကကာ လိုရာခရီးသြားၾကတာမဟုတ္ေတာ့ ယာဥ္စီး၍သာ သြားၾကရာ၌ ၀တၳဳေငြ ကိုင္ၾကရ၏။ ထုိသုိ႔ေသာအာပတ္တို႔ကို ေသးငယ္သည္ မထီသေဘာျဖင့္ ေဒသနာ ၾကားရန္မလိုဟု သေဘာထားကာ မေနၾကရပါဘုရား။ ျမိဳ႕ထဲသို႔ ႂကြၾကရာ၌ ဟကြဲကာ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ ျမန္မာမ, ကျပားတို႔ကုိျမင္လွ်င္ သံေ၀ဂ,သာ ႏိုင္ႏိုင္ပြါးၾကပါကုန္ဘုရား။ မာတုဂါ မွန္သာမွန္လွ်င္ ခရီးအတူ မသြားၾကရန္ႏွင့္ တစ္မိုးအတူ မအိပ္ၾကေစရာ။ လူတို႔ အၾကိဳက္သာ လိုက္ေနရလွ်င္ျဖင့္ ၀ိနည္းေတာ္အေဖာ္မထားသလိုျဖစ္ျပီး ၾကာလာလွ်င္ အာပတ္ေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ မျဖစ္ရေအာင္ ေန႔စဥ္သာေဒသနာၾကားၾကပါကုန္ဘုရား။

ဆရာႏွင့္ဒကာဆိုသည္မွာ မဂ္ဖိုလ္ကို အတူရၾကဖို႔အေရး “ကၽြန္းကိုင္းမီွ၊ ကုိင္းကၽြန္းမွီ” ဆိုသလို အျပန္အလွန္ မွီေနၾကရသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သတိတရား အခါခါပြါးႏိုင္ပါမွ မဂ္ဖိုလ္ကို အတူတက္လွမ္းႏိုင္ၾကမွာပါဘုရား။ ေခတ္လူေတြ ေျပာမရ,ဆိုမရဟူ၍ လစ္လ်ဴ႐ႈ ပစ္မထားၾကဘဲ ဘုရားဆံုးမ,ထားသည့္အတိုင္းသာ အားမနာတမ္းဆံုးမ၍ မၾကိဳက္လွ်င္လည္း မတတ္ႏိုင္၊ သာသနာေတာ္အေရးအတြက္မို႔ အမွန္အတိုင္း မည္သူ႔မွ် မငဲ့ကြက္ဘဲ ခတ္ျပတ္ျပတ္ ေဟာေတာ္မူၾကပါဘုရား။ သည့္အျပင္ ထိုအေရးမွာ ဆရာဒကာတို႔၏ က်င့္ႏွစ္ျဖာညီမွ်ၾကမွ အခ်င္းခ်င္းမွီႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တြဲလက္ခ်င္း မျဖဳတ္တမ္း ခိုင္ေအာင္ ျမဲျမံစြာ ရွိထားၾကရပါမည္။

နိဗၺာန္သို႔တူ႐ူ မေကြ႔မေကာက္ ေျဖာင့္တန္းစြာေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကေအာင္ မဂ္ဖိုလ္အား ထားဆီးၾက မည့္ ဆိုခဲ့သည့္ ဓမၼ အႏၲရာယ္ၾကီးတို႔ကို သတိ၀ီရိယၾကီးစြာေရွာင္ရွားၾက၍ ေဆာင္ထားရမည္ တို႔ကိုလည္း သဒၶါ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ၀ီရိယာ၊ ပညာ ဗိုလ္ငါးျဖာတို႔ျဖင့္ က်င့္ေဆာင္ကာေနၾကပါ ကုန္။ သို႔မွသာ မၾကာခင္၌ ရည္မွန္းရာနိဗၺာန္ၾကီးကို ၾကည္ရွင္းစြာမဂ္ဖိုလ္အလင္းျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကရျပီး သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး မေတြ႔ၾကံဳမခံစားခဲ့ရသည့္ အမြန္ျမတ္ဆံုး ခ်မ္းသာၾကီးကို ေတြ႔ျမင္ခံစားၾကရမည္မွာ မလြဲဧကန္သာျဖစ္ေတာ့၏။

စာ႐ႈသူ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းႏွင့္ အနႏၲသတၱ၀ါအားလံုးတို႔၌ ေဘးရန္ကင္းပ၍ ကိုယ္ႏွင့္စိတ္ ညီမွ်ၾကကာ ခ်မ္းသာစြာတရားအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
(ဣ ဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု။)

အျပည့္အစုံသုိ႔

21 May 2010

စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ ပထမ

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း၌ ေရးသားထားသည့္ “စိတ္ ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာ”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ငယ္စဥ္အခါကပင္ ဖတ္မွတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ စာတိုသေလာက္ အဓိပၸါယ္က ေလးနက္လွ၏။ က်ယ္၀န္းနက္႐ိႈင္းလွ၏။ အစဥ္အျမဲ အေလးအနက္ထားကာ လိုက္နာက်င့္ၾကံသင့္လွ၏။ စိတ္ထားေကာင္းေလး ထားရွိရန္ အေရးအႀကီးဆုံးအျဖစ္ ထိပ္ဆံုးက ေဖာ္ျပထားသည္ပင္။ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သမွ်တို႔တြင္ “စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ ပထမ”ထားရွိရန္ အေရးႀကီးေပသည္။


စိတ္ေကာင္းေလးရွိၿပီဆိုမွ စည္းကမ္းကိုလည္း စနစ္တက်လိုက္နာခ်င္မည္။ ပညာကိုလည္း ႀကိဳးစားရွာေဖြခ်င္မည္။ ဆရာသမားတို႔က “စည္းကမ္းနဲ႔ေနၾက၊ ပညာေတြ ၾကိဳးစားရွာၾက” ဟူေသာ ဆံုးမသြန္သင္ေပးမႈကို နာခံလိုက္နာခ်င္မည္။ ကုသိုလ္တရားတို႔လည္း အစဥ္အၿမဲ တိုးပြါးမည္ျဖစ္၏။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ တိပိဋကဓရ ေယာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ဆံုးမစကား ႁမြက္ၾကားေတာ္မူဖူးပါသည္။ “ကုသုိလ္ရဖို႔ အခ်ိန္ကိုလည္း မေတာင္း၊ ေငြကိုလည္း မေတာင္း၊ စိတ္ေကာင္းကိုသာ ေတာင္းပါသည္” ဆုိသည့္အတိုင္း ကုသုိလ္တရားေတြ တိုးပါြးရန္အတြက္ အခ်ိန္ကိုလည္း ေစာင့္ေနရန္ မလို၊ ေငြ လက္ထဲရွိေနရန္လည္း မလိုပါေပ။ မိမိသႏၲာန္၌ အျမဲတမ္း စိတ္ေကာင္းေလးထားကာ ျပဳမူဆက္ဆံေနထိုင္ က်င့္ၾကံေနျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္း ကုသိုလ္ေတြ တိုးပြါးေနမည္ျဖစ္၏။

စိတ္ေကာင္းေပ်ာက္၍ စိတ္ဆိုးစိတ္ညစ္မ်ား ၀င္လာၿပီဆိုလွ်င္ျဖင့္ ကုသိုလ္တရားတို႔ ေ၀းကြာ၊ အကုသိုလ္တရားတို႔သာ အစဥ္ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြါးေတာ့၏။ အရာရာ အဆိုးျမင္၀ါဒျဖင့္ ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္တတ္၏။ “စည္းကမ္းဆိုတာ အလကား၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခြင့္ မရေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားတာေတြပါ။ ပညာဆိုတာလည္း တတ္ဖို႔လည္းမလိုဘူး၊ သိဖို႔လည္း မလိုဘူး၊ ေလာကမွာ ေငြရွိလွ်င္ အရာရာျပည့္စံုတယ္၊ ကိုယ္လိုခ်င္တာ အလြယ္တကူရတယ္၊ ေငြရွိဖို႔သာ အဓိက အက်ဆုံး”ဟူ၍ ျမင္လာတတ္၏။ ထိုသုိ႔ အဓိကႏွင့္ သာမည မခြဲျခားတတ္ သမွ် ေမာဟမ်က္ႏွာဖံုး အသက္ဆံုးတိုင္ မခြါႏိုင္ ျဖစ္ေတာ့မည္။

စိတ္ေကာင္းမရွိသည့္အခ်ိန္၌ ဆံုသမွ်အာ႐ံု၊ ၾကံဳသမွ်ေလာကဓံတို႔ကို အဆိုးျဖင့္ျမင္သည့္ အတြက္ “သည္းခံလွ်င္ နိဗၺာန္”ဟူေသာ ေရွးျမန္မာပညာရွိတို႔၏ ဆံုးမစကားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံရမည့္ သည္းခံျခင္းတရားေတြ ကင္းေပ်ာက္၊ ေဒါသမီးေတြသာ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ပါေတာ့၏။ အာ႐ံုတရားတို႔ကို စိတ္ေကာင္းေလးျဖင့္ သည္းခံႏိုင္ရန္ ေက်းဇူးရွင္ ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ၏ သတိေပးဆံုးမစကားမွာ “စိတ္ကေလး ေနာက္က်ိေနေတာ့ အာ႐ံုေတြကို ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ ျမင္ေတြ႔ရတယ္၊ စိတ္ကေလး ၾကည္လင္ေနေတာ့ အာ႐ံုေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႔ရတယ္”ဟူ၍ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သေဘာတရားအမွန္ကို ျမင္ႏုိင္ဖို႔ စိတ္ကေလး အျမဲေကာင္းမြန္ေနေအာင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္၏။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေစတနာေကာင္းေလး ထည့္လုပ္၊ ဘာပဲေရာင္းေရာင္း ေစတနာေကာင္းေလး ထည့္ေရာင္း” ဆုိသည့္အတိုင္း မိမိလုပ္သည့္အလုပ္၌ ေစတနာေကာင္းေလး၊ စိတ္ေကာင္းေလးျဖင့္ လုပ္တတ္မွသာ ေကာာင္းက်ိဳးတရား ျဖစ္ပါမည္။ စိတ္ဆိုး ေစတနာဆိုး ျဖင့္ ဦးတည္ၿပီး ဟန္ေဆာင္ေကာင္းကာ မည္မွ်ႀကီးမားသည့္အလုပ္ပင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ သည္ျဖစ္ေစ “ဓမၼတို႔၌ စိတ္သာလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိကုန္၏။ စိတ္သာလွ်င္ အထည္ကိုယ္ ရွိကုန္၏။ စိတ္သာလွ်င္ အႀကီးအမွဴး ရွိကုန္၏။ မေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျပဳလုပ္မိပါက လွည္းဘီးသည္ ႏြား၏ေနာက္သို႔ အစဥ္တစိုက္လိုက္ေနသကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္ ထုိပုဂၢိဳလ္သို႔ အစဥ္တစိုက္ လိုက္ေနေလ၏” ဆိုေသာ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ အဆံုးအမအတိုင္း ဆိုးက်ိဳးတရား တို႔သာ မေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္လုပ္သူေနာက္သို႔ ေရာက္ရွိျဖစ္ပြါးေနမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ေကာင္းျဖင့္လုပ္မွသာ ခ်မ္းသာျခင္းတရား အစဥ္တိုးပြါးကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာႀကီးကို မလြဲဧကန္ အမွန္သိျမင္ ခံစားရမည္ျဖစ္၏။

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ထားရွိသည့္စိတ္မ်ိဳးေလး ေမြးျမဴရ၏။ “သူက ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း၊ ကိုယ္ကေကာင္းေအာင္ ေနရမည္။ သူကေတာ္ေတာ္ မေတာ္ေတာ္ ကိုယ္က ေတာ္ေအာင္ ေနရမည္။” ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က မည္မွ်သေဘာထားျပည့္၀ကာ စိတ္ေကာင္းထားေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္က ဆိုးေနသည္ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႔ရတတ္၏။ “ဂ်င္းစိမ္းနဲ႔ မိႆလင္၊ သူၾကင္မွကိုယ္ၾကင္” ဆိုသလို အခ်င္းခ်င္း ရန္ေထာင္ေနလွ်င္ ရန္မီးတို႔မၿငိမ္းေအးဘဲ အပူမီးသာ ထပ္ဆင့္ဆူပြက္ေတာ့မည္။ လုပ္ခဲ့သမွ် အေၾကာင္းတရား ေတြေၾကာင့္ အက်ိဳးေပးဒုကၡသစၥာတရားေတြသာ မလိုခ်င္၍မရ၊ မရပ္မနား တရစပ္ အထပ္ထပ္ လာေနမည္ျဖစ္၏။ ထိုသို႕ ၾကံဳေတြ႔ရသမွ်ေသာ ေလာကဓံတရားတို႔၏ သေဘာသည္ လိုခ်င္သည့္အရာေတြက မရ, မလိုခ်င္သည့္ အရာေတြသာ ရေနတတ္သည့္ အလိုသို႔မလိုက္ဘဲ သူ႔သေဘာသူ ေဆာင္ေနျခင္းကို စိတ္ဆိုးစိတ္ညစ္တို႔ျဖင့္ မတုန္႔ျပန္ မိေစရာ။ ထိုသို႔တုန္႔ျပန္လိုက္ျခင္းသည္ “မီးေလာင္ရာေလပင့္” သလုိ ဒုကၡေတြထပ္တိုးဖို႔သာ ရွိလိမ့္မည္။

ဘ၀ရွိလွ်င္ ဒုကၡရွိမည္။ ဘ၀ရပ္လွ်င္ ဒုကၡရပ္မည္။ ဘ၀ႏွင့္ဒုကၡကား တစ္သားတည္းသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ခြဲျခားလို႔မရ၊ ယွဥ္တြဲလို႔သာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ယွဥ္တဲြေနေသာ သေဘာကို စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းျဖင့္သာ ေအးခ်မ္းေစရာ၏။ “ယခင္မေကာင္းခဲ့လို႔ ယခုမေကာင္း၊ ယခု ထပ္မေကာင္းလွ်င္ ေနာင္ သည့္ထက္ဆိုးမည္သာ” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း မေကာင္းေကာင္းေအာင္ က်င့္ၾကံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္က မည္သို႔ မေကာင္းခဲ့သနည္း။ သစၥာတရားေတြမသိခဲ့လို႔ ဘ၀ပင္လယ္ေၾကာမွာ ေမ်ာရင္း ယခုလည္း ဘ၀ဆိုသည့္ အက်ိဳးေပးဒုကၡသစၥာ ခႏၶာႀကီးက ဘြားခနဲ ေပၚလာခဲ့ေခ်ၿပီ။ အေၾကာင္းေတြ မေကာင္းခဲ့လို႔ ရရွိေသာအက်ိဳးတရားေတြ မေကာင္းသည္ကို မေက်နပ္လို႔ စိတ္ထားေတြ ဆိုးေနပါလွ်င္ စိတ္ဆိုးေနသည့္ ယခုအေၾကာင္း ေထာင္ေသာင္းမကသည့္ အနာဂတ္၌ ဆိုးက်ိဳးေတြကို အေၾကာင္းအက်ိဳးသေဘာကိုခ်င့္၍ လွန္းေမွ်ာ္၍ ၾကည့္႐ႈသင့္လွေပသည္။

ယခင္ေကာင္းလုိ႔ ယခု ေကာင္းပါသည္၊ ယခုေကာင္း ေနာင္ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။”ဆိုသည့္ ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အဆံုးအမအတိုင္း စိတ္ေကာင္းေလး စဥ္ဆက္ ေမြးသြားပါလွ်င္ ၾကံစည္သမွ်၊ ေျပာဆိုသမွ်၊ လုပ္ေဆာင္သမွ် ကိစၥအ၀၀တို႔လည္း စဥ္ဆက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး ဒုကၡဆံုးသည့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာႀကီးကို အျမန္ဆံုး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တန္ေသာ ပတၱျမားႀကီးကို ဖြဲတစ္ဆုတ္ခန္႔ေသာ အရာျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ မရႏိုင္သလို အခ်မ္းသာဆံုးနိဗၺာန္ႀကီးကိုလည္း ဘုရားသြား၊ ေက်ာင္းတက္ ခဏတျဖဳတ္ေသာစိတ္ေကာင္းထားႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ အျမန္ဆံုးရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေန႔စဥ္မျပတ္ ဆိုသည္ထက္ ေနစဥ္မျပတ္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ စိတ္ေကာင္းထားၿပီး ဟန္ေဆာင္မႈေတြကင္း သစၥာအလင္း အျမန္ဆုံုးပြင့္ႏိုင္ေအာင္ က်င့္ၾကံၾကိဳစား ပြါးမ်ားအားထုတ္ၾကပါကုန္။

စာ႐ႈသူ ဓမၼမိတ္ေဆြအားလုံး ခ်မ္းသာသုခ ျပည့္၀ၾကပါေစ။ လုပ္ေဆာင္သမွ် ကိစၥအ၀၀တို႔တြင္ “စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ ပထမ”ထားၿပီး ႏွလံုးသြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ (ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု)

အျပည့္အစုံသုိ႔

19 Mar 2010

ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္လွ်င္ အထူးဆင္ျခင္

“နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ”

ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူအမ်ိဳးသားတုိ႔သည္ ျမန္မာသၾကၤန္ ႐ံုးပိတ္ ရက္တို႔၌ ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္တတ္ၾက၏။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ ျဖည့္ဆည္းၾကေပသည္။ အေပ်ာ္အပါး အေမာ္အႂကြားတို႔ကိုေရွာင္ၾကဥ္ကာ “အလြန္ရခဲလွသည့္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ျဖည့္ က်င့္ဦးမွ ေတာ္ေပမည္”ဟူ၍ေတြးကာ ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္တတ္ၾကသည္။ ရဟန္းအျဖင့္ႏွင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ပါရမီအက်င့္ေကာင္း၊ အက်င့္ျမတ္တို႔ကို ထိုသၾကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္၊ ခြင့္ရ သည့္ရက္မ်ား၌ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်လိုသည့္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ရဟန္း၀တ္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။


ဒုလႅဘရဟန္း- ရခဲလွသည့္ရဟန္းအျဖစ္သည္ ဒုလႅဘငါးပါးတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါ၏။ ဒုလႅဘငါးပါးတို႔မွာ- (၁) ဗုဒၶဳပၸါဒ ဒုလႅဘ= ဘုရားပြင့္ေသာကာလႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲျခင္း၊ (၂) မႏုႆတဘာ၀ ဒုလႅဘ= လူအျဖစ္ကိုရခဲျခင္း၊ (၃) သဒၶါ သမၸတၱိ ဒုလႅဘ= သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ခဲျခင္း၊၊ (၄) ပဗၺဇၨိတဘာ၀ ဒုလႅဘ= ရဟန္းအျဖစ္၊ ရဟန္းဘ၀ကိုရခဲျခင္း၊ (၅) သဒၶမၼသ၀နအတိ ဒုလႅဘ= သူေတာ္ေကာင္းတရား (မွန္ကန္ေသာတရား)တို႔ကို ၾကားနာရျခင္း ကို အလြန္ရခဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ငါးပါးရွိရာတြင္ သာသနာေတာ္၏ အႏွစ္သာရ ဘ၀ျဖစ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုကုန္လြန္ေစကာ အသံုးခ်ၾကသည့္အတြက္ လြန္စြာမွ အက်ိဳးရွိလွပါေပသည္။

ဤသို႔ သဒၶါတရားရွိၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းဘ၀အျဖစ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကို လြန္စြာအက်ိဳးရွိေစရန္ အသုံးခ်သည္ကမွန္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ျဖည့္က်င့္မွ ပို၍အက်ိဳး ရွိလွသည္၊ မွန္ကန္လွသည္ကို ၀ိနည္းေတာ္တို႔အား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာ ရဟန္း ေတာ္မ်ားေလာက္ သိမထားေသာ္လည္း သိထားသင့္သည့္၀ိနည္းေတာ္(စည္းကမ္း)မ်ားႏွင့္ လိုက္နာသင့္သည့္အခ်က္တုိ႔ကို ဒုလႅဘရဟန္းမ၀တ္ခင္ ႀကိဳတင္သိထားသင့္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဓမၼေဆာင္းပါးျဖင့္ သံသရာ၌ တင္ခဲ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို ေက်းဇူးဆပ္ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရဟန္း၀တ္ရန္ ေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္ကပင္ ႏွလံုးသြင္းသင့္သည္မွာ သံသရာဒုကၡေဘးမွ လ်င္ျမန္စြာလြတ္ကင္းရန္အတြက္ လူ၀တ္ကိုစြန္႔၊ ရဟန္းအ၀တ္ သကၤန္းျဖင့္ တရားအားထုတ္ ရန္ လာခဲ့သည္ဟု ဦးစြာႏွလံုးသြင္းသင့္၏။ သံသရာေဘးမွ လ်င္ျမန္စြာလြတ္ကင္းရန္ဟု ဆိုရျခင္းမွာ ရဟန္းေတာ္အျဖစ္သည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ (၂၂၇)ပါး၊ အက်ယ္အားျဖင့္ ကုေဋကိုး ေထာင္ေက်ာ္ေသာ သီလေတာ္ျမတ္တို႔ကို စနစ္က်မွန္ကန္စြာ မေပ်ာက္၊ မက်ား၊ မက်ိဳးရ ေအာင္ အားထုတ္တတ္ပါလွ်င္ သီလသိကၡာ၏အစြမ္းအာနိသင္ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ရာ၌ သမာဓိ၊ ပညာ(မဂ္၊ ဖိုလ္)တရားတို႔ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

လူစိတ္ကိုေဖ်ာက္၊ ရဟန္းေတာ္စိတ္ျဖင့္ မအပ္စပ္သည့္ လက္စြပ္၊ ဆြဲႀကိဳး၊ လက္ပတ္နာရီ တို႔ကို ခၽြတ္ထားခဲ့ကာ ၀တၳဳေငြတို႔ကိုလည္း ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခါနီးမွအစျပဳ၍ မထိမကိုင္၊ လူ႔အလုပ္ေတြ ႏွလံုးမသြင္း၊ ရဟန္းအလုပ္သာ မွန္စြာဆင္ျခင္ရေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားရ မည္။ လက္ကိုင္ဖံုးမ်ားကိုလည္း ယူေဆာင္မလာသင့္ေပ။ အိမ္အလုပ္မ်ား ေက်ာင္းအထိ ပါမလာေအာင္ ထားႏိုင္ခဲ့ရပါမည္။ လူ၀တ္အျဖစ္၌ သူေဌးသူႂကြယ္၊ ရာထူးဂုဏ္ထည္၊ ေခတ္ပညာေတြ လြန္စြာတင့္တယ္ခဲ့သည့္အျဖစ္တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္း ႐ိုးရွင္းရွင္း စိတ္ရင္းျဖင့္သာ မာနကို ခ၀ါခ်၍ “မိမိကို ရဟန္းအျဖစ္တင္ေပးမည့္ ေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္တို႔၏ ဆံုးမ သြန္သင္မႈေအာက္တြင္သာေနမည္”ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသင့္ေပသည္။

စဦးဆံုးၾကံဳေတြ႔ရမည့္ တရားအားထုတ္ရန္ ကမၼ႒ာန္းမွာ ေခါင္းစရိတ္ခ်ိန္၌ (အေရလွ်င္ ငါးခု ေျမာက္ရွိေသာအဖို႔အစု)တို႔ကို ဆင္ျခင္ရမည့္ တစပဥၥကကမၼ႒ာန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္ျခင္ပံု မွာ- “အတၳိ ဣသၼႎ ကာေယ ေကသာ၊ ေလာမာ၊ နခါ၊ ဒႏၲာ၊ တေစာ။” (ဣသၼႎ ကာေယ- ဤကိုယ္ကာယ တလံမွ်၌၊ ေကသာ- ဆံပင္၊ ေလာမာ- အေမြး၊ နခါ- ေျခသည္း လက္သည္း၊ ဒႏၲာ- သြား၊ တေစာ- အေရတို႔သာလွ်င္၊ အတၳိ သႏၲိ- ရွိၾကကုန္၏။)

“ငါ၏ခႏၶာကိုယ္၌ ဆံပင္၊ အေမြး၊ ေျခသည္း လက္သည္း၊ သြား၊ အေရတုိ႔သာ ရွိေခ်သည္။” ဟူ၍ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသခ်ာဆင္ျခင္႐ႈမွတ္ရေပမည္။ ဆင္ျခင္ပံုကမၼ႒ာန္းတိုေသာေၾကာင့္ ေပါ့ပ်က္ ပ်က္ သေဘာမထားဘဲ အေလးအနက္ထား ဆင္ျခင္ပြါးမ်ားရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုရမူ- ဘုရားရွင္လက္ထက္က ပါရမီတရားတို႔ ျဖည့္က်င့္ထားခဲ့ၾကေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ထို ကမၼ႒ာန္းျဖင့္ပင္ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကၿပီ။ မိမိလည္း မည္မွ်ပါရမီ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ သည္ကို မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းရိတ္ေနစဥ္၌ အေလးအနက္ထားဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

ၿပီးေနာက္ သိမ္ထဲ၌ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ သိကၡာေတာ္မတင္ခင္ သိမ္၀င္သံဃာေတာ္မ်ား၏ စစ္ေဆးေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းတို႔ကို မွန္ကန္စြာ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေမးပံုႏွင့္ ေျဖၾကားပံု တို႔မွာ-

(၁) ကု႒ံ, ဂေ႑ာ, ကိလာေသာ, ေသာေသာ, အပမာေရာ
ေတ- သင္ပဥၥင္းေလာင္းအား၊ ဧ၀႐ူပါ- ဤသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ-
(ကု႒ံ- သဖန္း၊ နီျဖဴ၊ လူခ်င္းမတူေအာင္၊ အႏုအကြက္၊ သမင္ရက္မ်ိဳး၊ အနာဆိုးတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊
ဂေ႑ာ- သားေရစိုစို၊ ျပည္ယိုယိုမ်ိဳး၊ အနာဆိုးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊
ကိလာေသာ- တင္းတိပ္ ေပြးညွင္း၊ ခ႐ုသင္းႏွင့္၊ ဆင္ညွင္းႀကီးမ်ိဳး၊ အနာဆိုတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊
ေသာေသာ- ႐ွဴနာ႐ႈိက္နာ၊ ၾကက္ညွာ ေခ်ာင္းဆိုး၊ အနာမ်ိဳးသည္လည္းေကာင္း၊
အပမာေရာ- ေခြး႐ူး၀က္႐ူး၊ ဘီလူးဖမ္းစား၊ ေျမဘုတ္မ်ားေၾကာင့္၊ စကားသြပ္ေပါ၊ သတိေလ်ာ့ ၍၊ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ေသာ အနာမ်ိဳးသည္လည္းေကာင္း)
သႏၲိႏုေခါ- ရွိကုန္သေလာ။
(သင့္၌ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ၊ ထိုသို႔ေသာအနာဆိုးမ်ား ရွိပါသလား?)
(နတိၳ ဘေႏၲ- မရွိပါဘုရား)

(၂) မႏုႆာ အတၳ
မႏုေႆာ- လူသားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္သည္၊ အသိ- ျဖစ္ပါ၏ေလာ။
(သင္သည္ လူသားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ပါသလား?)
(အာမဘေႏၲ- လူသားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္ဘုရား)

(၃) ပုရိသာ အတၳ
ပုရိေႆာ- နပုလ္းပ႑ဳပ္၊ မဟုတ္ဣတၳိ၊ မ်ိဳးဇာတိႏွင့္၊ ပုရိသစစ္၊ ေယာက်္ားျဖစ္သည္၊ အသိ- ျဖစ္ပါ၏ေလာ။
(သင္သည္ ေယာက်္ားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ပါသလား?)
(အာမဘေႏၲ- ေယာက်္ားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္ဘုရား)


(၄) ဘုဇိသာ အတၳ
ဘုဇိေႆာ- သူ႔ကၽြန္သူ႔ေက်း၊ ခင္းမႈေရးေၾကာင့္၊ ထြက္ေျပးၾကဥ္ဖဲ၊ ေခၚငင္ဆဲတြင္၊ ေရွာင္ လႊဲမျဖစ္၊ ေတာ္လွန္စစ္သည္၊ အသိ- ျဖစ္ပါ၏ေလာ။
(သင္သည္ သူ႔ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ပါသလား?)
(အာမဘေႏၲ- သူ႔ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ပါသည္ဘုရား)

(၅) အဏဏ အတၳ
အဏေဏာ- ယခုအခါ၊ သူ႔ဥစၥာကို၊ မ်ားစြာယူေခ်း၊ ေၾကေအာင္ေပး၍၊ ၿမီေကၽြးမတင္၊ သန္႔ ရွင္းစင္သည္၊ အသိ- ျဖစ္ပါ၏ေလာ။
(သင့္သည္ သူတစ္ပါးတို႔ထံမွ ေငြေၾကးဥစၥာ ေခ်းွငွါးထားၿပီး ေက်ေအာင္ ျပန္ဆပ္ၿပီးၿပီလား?)
(အာမဘေႏၲ- သူ႔ေကၽြးမတင္ ေႂကြးသန္႔ရွင္း ကင္းစင္ပါသည္ဘုရား)

(၆) နတၳ ရာဇာဘဋာ
ရာဇာဘေဋာ- မင္းပါးစိုးခြင္၊ ခ်ဥ္းကပ္၀င္၍၊ အစဥ္လႈပ္ရွား၊ မင္းခစားသည္၊ န အသိ- မျဖစ္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာ။
(သင္သည္ မင္းခစားအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ပါသလား?)
(အာမဘေႏၲ- မင္းခစားဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ပါသည္ဘုရား။)
မွတ္ခ်က္။ အရပ္သားအစိုးရ၀န္ထမ္း၊ လခစားမ်ားျဖစ္ပါက ခြင့္ယူရပါမည္။ ခြင့္ရက္ရရွိမွ ရဟန္းျပဳသင့္သည္။ စစ္မႈထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္း အရာျဖင့္ ခြင့္တင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္က်ထားၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။

(၇) အႏုညာတာ အတၳ မာတာပိတူဟိ
နာဂ- မဂ္ဖိုလ္နီးေၾကာင္း ပဥၥင္းေလာင္း၊ ေတ- သင္ပဥၥင္းေလာင္း၏၊ မာတာပိတူဟိ- သင္၏ ေက်းဇူးဂုဏ္ရွင္၊ မိခင္ဖခင္တို႔က၊ အႏုညာေတာ- ရဟန္းျပဳရန္ အႏူးအညြတ္ ခြင့္ျပဳလႊတ္သည္၊ အသိ- ျဖစ္ပါ၏ေလာ။
(သင့္အား မိဘမ်ားက ရဟန္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳၾကပါသလား?)
(အာမဘေႏၲ- မိဘႏွစ္ပါက ရဟန္းျပဳရန္ ခြင့္ျပဳၾကပါသည္ဘုရား)

(၈) ပရိပုဏၰ၀ီသတိ၀ႆာ အတၳ
ပရိပုဏၰ၀ီသတိ၀ေႆာ- သေႏၶကလလ၊ ေရတည္စက၊ စ၍ခ်င့္တြက္၊ ဤသည့္ရက္တြင္၊ အသက္တိတိ၊ ႏွစ္ဆယ္ျပည့္သည္၊ အသိ- ျဖစ္ပါ၏ေလာ။
(သင့္ကို မိခင္က မေမြးဖြားခင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားခဲ့ေသာကာလႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ အထိကာလ ႏွစ္ခုေပါင္း သင့္၌ အသက္ႏွစ္ဆယ္ ျပည့္ပါသလား?)
(အာမဘေႏၲ- အသက္ ၂၀ ၊ ျပည့္ပါသည္ဘုရား)

(၉) ပရိပုဏၰံ ေ၀ါ ပတၱစီ၀ရံ
ေတ- သင့္အား၊ ပတၱစီ၀ရံ- သပိတ္သကၤန္းသည္၊ ပုဏၰံ- ျပည့္စံုပါၿပီေလာ။
(အာမဘေႏၲ- ျပည့္စံုပါၿပီဘုရား)

(၁၀) ကႎနာမာ အတၳ
ကိႏၷာေမာသိ- ဟူေသာ ပါဌ္ျဖင့္ မိမိ၏အမည္ကို ေမးလွ်င္-
[အဟံ ဘေႏၲ နာေဂါ နာမ- (ဘေႏၲ- အရွင္ဘုရား၊ အဟံ- တပည့္ေတာ္သည္၊ နာေဂါ နာမ- နာဂအမည္ရွိပါသည္ဘုရား)]
(တပည့္ေတာ္၏အမည္သည္ “နာဂ”အမည္ ရွိပါသည္ဘုရား)
ေကာနာေမာေတ ဥပဇၩာေယာ- ဟူေသာ ပါဌ္ျဖင့္ မိမိ၏ ဥပဇၩာယ္ဆရာေတာ္ကို ေမးလွ်င္-
[ဥပဇၩာေယာ ေမ ဘေႏၲ အာယသၼာ တိႆေတၳေရာနာမ (ဘေႏၲ- အရွင္ဘုရား၊ ေမ- တပည့္ ေတာ္၏၊ ဥပဇၩာေယာ- ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္၊ အာယသၼာ တိႆေတၳေရာနာမ- အရွင္တိႆ မေထရ္အမည္ရွိပါသည္ဘုရား)]
(တပည့္ေတာ္၏ဆရာ့အမည္သည္အရွင္တႆမေထရ္အမည္ ရွိပါသည္ဘုရား)


ဤသည္မွာ သိမ္တြင္း၌ ေမးပံုႏွင့္ ေျဖၾကားပံုမ်ားျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ေမးေသာအခါမ်ားတြင္ ေျဖ ၾကားရမည္မွာလည္း ေျဖၾကားပံုအတိုင္းသာျဖစ္၏။ မွန္သည္မွားသည္အေရးမႀကီး ဤအတိုင္း ေျဖၾကားရမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ မိမိ၌ျပည့္စံုထားရမည့္အခ်က္တို႔ကို မျပည့္စံုပါဘဲ လိမ္ညာေျဖ ၾကားလွ်င္ အစတည္းက မုသာ၀ါဒကံႏွင့္ စမိေနသလိုျဖစ္ေနေပမည္။ “အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ”ဆိုသလို အစတည္းက သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ ေနရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရဟန္းသိကၡာေတာ္တင္ေပးမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ရဟန္း၀တ္ရန္လာၾကသူမ်ား ကို သင္ေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား၌ ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္ရန္လာၾကသူမ်ား အလြန္မ်ားလွေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာက် န သင္ခ်ိန္မရ၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္သိရွိထားလွ်င္ ပို၍ေကာင္းသည္။ သိကၡာေတာ္ တင္ေပးၾကမည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး ငါးပါး ရွိ ထားၾကၿပီး မိမိတို႔ကို ရဟန္းခံ အစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ စီစဥ္တက် လုပ္ေဆာင္တိုင္း၌ ေလးနက္စြာ ဆင္ျခင္ေနသင့္သည္မွာ ရဟန္းမျဖစ္ေသးခင္၌ “ငါသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းေဘာင္သု႔ိ မၾကာခင္ေရာက္ရေတာ့မည္၊ လူေဘာင္ လူ႔အလုပ္ စြန္႔ရေတာ့မည္။”၊ ရဟန္းအျဖစ္ေရာက္သြားေသာအခါ၌လည္း “ငါသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေခ်ၿပီ။ လူေတြကဲ့သို႔ မေနအပ္ေတာ့။”ဟူ၍ ၀မ္းေျမာက္ပီတိ ျဖစ္ေန ရပါမည္။

ရဟန္းအျဖစ္သို႔တင္ရန္ ပထမ ကိုရင္အျဖစ္တင္၊ ၿပီးေနာက္ ရဟန္းအျဖစ္ သိကၡာေတာ္မ်ား တင္ျခင္း အစဥ္တက်လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သရဏဂံုရြတ္ဆိုရာ၌ ဌာန္က႐ိုဏ္းက်က် ရြတ္ဆိုရ မည္ျဖစ္၏။ အာဖ်ားလွ်ာဖ်ားေလးျဖင့္ ရြတ္ဆို၍မသင့္ေပ။ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ကမၼ၀ါစာ ရြတ္ဆို ေတာ္မူျခင္းကိုလည္း ေလးနက္စြာနာၾကားရပါမည္။ ရြတ္ဆိုေသာပါဠိအဓိပၸါယ္တို႔ကို နား မလည္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ဆံုးမထားခဲ့ေသာ ၀ိနည္း(စည္းကမ္း)မ်ားအတိုင္း မိမိကို ရဟန္း အျဖစ္ သိကၡာေတာ္မ်ား တင္ေပးေနၾကသည္ဟူ၍ ႏွလံုးသြင့္ဆင္ျခင္သင့္၏။ အဓိပၸါယ္တို႔ကို သိရွိက ပိုေကာင္း၏။ ကမၼ၀ါစာရြတ္ဆိုၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဌာန္က႐ိုဏ္းက်နစြာ ရြတ္ဆိုသံမ်ားကို ၾကားရပါမည္။ ပထမတစ္ေခါက္ျဖင့္ ဌာန္းက႐ုိဏ္မက်ေသာ စာလံုးမ်ား ပါခဲ့ျခင္းမျဖစ္ရေအာင္ ကမၼ၀ါစာကို ႏွစ္ေခါက္ ရြတ္ဆိုၾကသည္။ အျမဲတမ္း၀တ္မည့္ ရဟန္း ေလာင္းျဖစ္လွ်င္ သံုးေခါက္ရြတ္ဆိုၾက၏။

သိမ္မွအထြက္ သိမ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴၾကေသာ ဒကာဒကာမမ်ားလည္း ေတြ႔ၾကံဳရတတ္ေပ သည္။ ထုိအခါတြင္လည္း သာယာတပ္မက္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ႏွလံုးသြင္းသင့္၏။ သိမ္ဆင္း ဆြမ္းေလာင္းေနၾကေသာ ဒကာဒကာမတို႔ကို ေမတၱာပို႔ေပးေနရမည္။ “မိမိကိုခင္လို႔ ေကၽြးသည္”ဟူ၍ ႏွလံုးမသြင္းသင့္။ ဒကာဒကာမတို႔သည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ကို ၾကည္ညိဳၾကေသာေၾကာင့္ သာသနာေတာ္စည္ပင္ေၾကာင္း “ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး” စသည့္ ရွင္ေလးပါးမွ ဆြမ္းအလွဴဒါနျဖင့္ ကုသုိလ္ယူလိုေသာေၾကာင့္၊ လယ္ယာေျမေကာင္း ျဖစ္ေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ထံ၌ ကုုသုိလ္မ်ိဳးေစ့မ်ား လာေရာက္စုိက္ပ်ိဳးေနၾက သည္ဟုဆင္ျခင္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရဟန္းက်င့္၀တ္ျဖင့္ ျပည့္စံုစြာရွိေနရ ေပမည္။

ေက်ာင္း၊ သကၤန္း၊ ဆြမ္း၊ ေဆး”စသည့္ ပစၥည္းေလးပါး မသံုးေဆာင္ခင္တို႔၌လည္း ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ရန္ ကမၼ႒ာန္းမ်ားရွိပါသည္။ ၎ကမၼ႒ာန္းတို႔ကိုလည္း အေလးအနက္ထား ဆင္ျခင္ ပြါးမ်ားရပါမည္။ သီရိလကၤာ၌ သံဃရကၡိတမေထရ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းတြင္ ခုနစ္ႏွစ္သား ကိုရင္ေလး ဆြမ္းစားရန္ျပင္ေနခ်ိန္တြင္ ပန္းကန္သံမ်ားကို ၾကားေနရေသာ သံဃရကၡိတ မေထရ္ႀကီးက ကိုရင္ေလးကို သတိေပးစကား ေျပာၾကားလိုက္သည္မွာ “လွ်ာအပူေလာင္မယ္၊ သတိထားစား”ဟူ၍ျဖစ္၏။ ကိုရင္ေလးလည္း သတိ၀င္ၿပီး ဆြမ္း၌ဆင္ျခင္ရမည့္ ကမၼ႒ာန္းကို ဆြမ္းမစားခင္ ဆင္ျခင္ရာတြင္ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ တရားေပါက္၍ ကိေလသာကုန္ခန္းကာ ရဟႏၲာျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ဆြမ္းမစားခင္ ဆြမ္း၌ဆင္ျခင္ရမည့္ကမၼ႒ာန္းကို ေလးနက္စြာဆင္ျခင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး” ပစၥည္းေလးပါး မသံုးေဆာင္ ခင္တိုင္း၌ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ားကို ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ မသံုးေဆာင္ခင္ ဆင္ျခင္ ပြါးမ်ားရသည့္ကမၼ႒ာန္းတို႔ကို မပ်က္မကြက္ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းၾကရေပသည္။

ပစၥည္းေလးပါးဆင္ျခင္ပံုတို႔ကို ပါဠိေတာ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ရန္ အခက္အခဲရွိကလည္း ျမန္မာလို ဆင္ျခင္ႏိုင္ေပသည္။ ဆင္ျခင္ပြါးမ်ားရာ၌ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိရွိနားလည္ထားရန္သာ လိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိဆင္ျခင္ပံုမ်ားကို ေသခ်ာက်က္မွတ္ထားသင့္၏။

သကၤန္း၌ဆင္ျခင္ပံု
ပါဠိ။ “ပဋိသခၤါ ေယာနိေသာ စီ၀ရံ ပဋိေသ၀ါမိ၊ ယာ၀ေဒ၀ သီတႆ ပဋိဃာတာယ၊ ဥဏွႆ ပဋိဃာတာယ၊ ဍံသ မကသ ၀ါတာတပ သရီသပၸ သမၹႆာနံ ပဋိဃာတာယ၊ ယာ၀ေဒ၀ ဟိရိေကာပိနပၸဋိစၧာဒနတၳံ။
(ျမန္မာ။ “ကင္းေျမြလႊဲသုန္၊ ဟိရီဂုဏ္ကို၊ ကုန္ေစတတ္စြာ၊ ကိုယ္အဂၤါကို၊ လံုပါေစလို၊ ကိုယ္ကိုစံပယ္၊ ဆင္ျပင္မယ္ဟု၊ စိတ္၀ယ္မသန္း၊ ဤသကၤန္းကို၊ ဖံုးလႊမ္း သံုးေဆာင္ပါ သတည္း။”)

ေက်ာင္း၌ဆင္ျခင္ပံု
ပါဠိ။ “ပဋိသခၤါ ေယာနိေသာ ေသနာသနံ ပဋိေသ၀ါမိ၊ ယာ၀ေဒ၀ သီတႆ ပဋိဃာတာယ၊ ဥဏွႆ ပဋိဃာတာယ၊ ဍံသ မကသ ၀ါတာတပ သရီသပၸ သမၹႆာနံ ပဋိဃာတာယ၊ ယာ၀ေဒ၀ ဥတုပရိႆယ ပိေနာဒနပၸဋိသလႅာနာရာမတၳံ။
(ျမန္မာ။ “ခ်မ္းပူ ကိုဖ်က္၊ ျခင္မွက္ေလေန၊ ကင္းေျမြေ၀းမႈ၊ ဥတုေဘးၾကမ္း၊ မသန္႔ကင္းစင္၊ စိတ္ၾကည္လင္ ေၾကာင္း၊ ေနရာေက်ာင္းကို၊ ကိန္းေအာင္းမွီခိုပါသတည္း။

ဆြမ္း၌ဆင္ျခင္ပံု
ပါဠိ။ “ပဋိသခၤါ ေယာနိေသာ ပိ႑ပါတံ ပဋိေသ၀ါမိ၊ ေန၀ ဒ၀ါယ၊ န မဒါယ၊ န မ႑နာယ၊ န ၀ိဘူသနာယ၊ ယာ၀ေဒ၀ ဣမႆ ကာယႆ ဌိတိယာ ယာပနာယ၊ ၀ိဟႎသူပရတိယာ ျဗမစရိယာ ႏုဂၢဟာယ၊ ဣတိ ပုရာနဥၥေ၀ဒနံ ပဋိဟခၤါမိ၊ န၀ဥၥ ေ၀ဒနံ န ဥပါေဒႆာမိ၊ ယၾတာ စ ေမ ဘ၀ိႆတိ၊ အန၀ဇၨာတာ စ ဖာသု၀ိဟာေရာ စ။
(ျမန္မာ။ “ဤသည့္စားဖြယ္၊ အမယ္မယ္ကို၊ ျမဴးရယ္မာန္ႂကြ၊ လွပေရဆင္း၊ ျပည့္ၿဖိဳးျခင္းငွါ၊ မသံုးပါဘူး၊ ေလးျဖာဓာတ္ေဆာင္၊ ဤကိုယ္ေကာင္သည္၊ ရွည္ေအာင္တည္လ်က္၊ အသက္မွ်တန္း၊ မေမာပန္းျငား၊ ဘုရားသာသနာ၊ က်င့္ႏွစ္ျဖာကို၊ က်င့္ပါႏိုင္ေစ၊ ေ၀ဒနာ ေဟာင္းသစ္၊ မျဖစ္ေစရ၊ ယာပိုက္မွ်လစ္၊ ခပ္သိမ္းျပစ္ကို၊ မျဖစ္ေလေအာင္၊ ခ်မ္းေျမ႕ေအာင္ ဟု၊ သံုးေဆာင္မွီ၀ဲပါသတည္း။

ေဆးပစၥည္း၌ဆင္ျခင္ပံု
ပါဠိ။ “ပဋိသခၤါ ေယာနိေသာ ဂိလာနပစၥယေဘသဇၨပရိကၡာရံ ပဋိေသ၀ါမိ၊ ယာ၀ေဒ၀ ဥပၸာႏၷာနံ ေ၀ယ်ာဗ်ာဓိကာနံ၊ ေ၀ဒနာနံ ပဋိဃာတာယ၊ အဗ်ာပဇၨာ ပရမတၱာယ။
(ျမန္မာ။ “က်င္နာခံခက္၊ ႏွိပ္စက္ဖိစီး၊ ျဖစ္ၿပီးျဖစ္လာ၊ ေ၀ဒနာကို၊ စြန္႔ခြါပယ္ရွင္း၊ ဆင္းရဲကင္း၍၊ လူမင္းျမတ္စြာ၊ သာသနာကို၊ ၾကည္သာရႊင္လန္း၊ က်င့္ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္း သံုးေဆာင္ပါသ တည္း။

အျခားအသံုးအေဆာင္တို႔၌ဆင္ျခင္ပံု
ဖိနပ္ဆီမီး၊ ထီးေတာင္ေ၀ွးစ၊ ဟူသမွ်ကို၊ ေအးျမခ်မ္းပူ၊ ေျမငူသစ္ငုတ္၊ ခလုတ္ဆူးေျငာင့္၊ မေႏွာင့္ေဘးက်မ္း၊ မသန္းကင္းစင္၊ စိတ္ၾကည္လင္၍၊ အားအင္ျပည့္မာ၊ သာသနာကို၊ ေကာင္းစြာက်င့္ေဆာင္၊ ျဖည့္ႏိုင္ေအာင္ဟု၊ သံုးေဆာင္မွီ၀ဲပါသတည္း။

ထိုပစၥည္းေလးပါးတို႔မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ “ရွင္ေလးပါး”တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး “ေသေလးပါး”မွာ ပါရာဇိကေလးပါးတို႔ျဖစ္ၾက၏။ ပါရာဇိကအာပတ္သင့္မိသြားလွ်င္ အာပတ္ေျဖလို႔မရေသာ ေၾကာင့္ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေသေလးပါး” ဟုေခၚျခင္းျဖစ္၏။ ပါရာဇိက အာပတ္မ်ား က်ဴးလြန္မိသြားလွ်င္ သကၤန္းဆင္ျမန္းထားေသာ္လည္း ရဟန္းအျဖစ္၊ ရဟန္းဘ၀ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ လံုး၀ သိရွိနားလည္းထားရမည့္ အာပတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ပါရာဇိကေလးပါးတို႔မွာ-
(၁) ေမထုန ပါရာဇိက- ေမထုန္ဟူေသာ မျမတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း။ (တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေမထုန္မွီ၀ဲလွ်င္ ပါရာဇိကက်၏။)
(၂) အဒိႏၷဒါန ပါရာဇိက- သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း။ (တစ္မတ္တန္၊ တစ္မတ္အထက္ ထုိက္တန္ေသာပစၥည္းကိုယူလွ်င္ ပါရာဇိကက်၏။)
(၃) မႏုႆ၀ိဂၢဟ ပါရာဇိက- လူစင္စစ္ အသက္ကိုေသေစလိုေသာစိတ္ျဖင့္သတ္ျခင္း။ (ကိုယ္၀န္က်ေဆးေပးလွ်င္ပင္ ပါရာဇိကက်၏။)
(၄) ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ပါရာဇိက- မရေသးေသာစ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားတို႔ကို ရ၏ဟု ေဟာေျပာ ျခင္းတို႔ျဖစ္ၾက၏။

အျခား သတိထားရမည္ အာပတ္မ်ားမွာ လိမ္ညာေျပာျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားရန္၊ ခ်စ္ခင္မႈ ပ်က္ျပားရန္ေျပာဆိုမိျခင္း၊ တစ္မိုးတစ္ရံတည္းေသာ ေက်ာင္း၊ အိမ္တို႔၌ မာတုဂါမ (အမ်ိဳးသမီး) ရွိေနလ်က္အိပ္ျခင္း (မွတ္ခ်က္။ ဒုလႅဘ၀တ္ၿပီး အိမ္ျပန္အိပ္တတ္ၾကရာ မိမိ၏ အမိ၊ အစ္မ၊ ညီမကအစ မာတုဂါမရွိတဲ့ အိမ္၊ ေက်ာင္းတို႔၌ မအိပ္ေကာင္း)၊ ေျမႀကီးကိုတူးဆြ ျခင္း၊ ျမက္ခုတ္၊ ေပါင္းရွင္း၊ ေျမတူး၊ ေျမဖို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သစ္ပင္ကို ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္သည့္အခါ အလြဲအေခ်ာ္ မေတာ္တာေျပာျခင္း၊ မေျဖဘဲေန ျခင္း၊ သံဃိက (အမ်ားပိုင္) ပစၥည္းမ်ားကို မသိမ္းဆည္းျခင္း၊ မပန္ၾကားဘဲ တျခားေနရာသို႔ သြားျခင္း၊ ပိုးရွိေသာေရကိုေသာက္သံုးမိျခင္း၊ ေန႔လြဲညစာစားျခင္း၊ အကပ္မခံဘဲ သံုးေဆာင္ ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ကလိထိုးကစားျခင္း၊ မာတုဂါမႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး တစ္ခရီးတည္း အတူသြားျခင္း၊ ဆရာသမား၊ ေက်ာင္းရွိ ထင္ရွားသည့္ရဟန္းတစ္ပါးပါးကို မပန္ၾကားဘဲ မြန္းလြဲပိုင္း၊ ညပိုင္း တိုု႔မွာ ရြာထဲ၊ ၿမိဳ႕ထဲသြားျခင္း စသည္တို႔ကို က်ဴးလြန္မိလွ်င္ ပါစိတ္အာပတ္သင့္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိထားဆင္ျခင္သင့္လွေပသည္။

ရဟန္းေတာ္တို႔၏ အာပတ္သင့္ျခင္းအေၾကာင္းေျခာက္ပါးျဖစ္သည့္ (၁) အလဇၨိတာ- အရွက္ မရွိျခင္း၊ (၂) အညာဏတာ- သိကၡာပုဒ္ကိုမသိျခင္း၊ (၃) ကုကၠဳစၥပကတတာ- ယံုမွားသံသယ ရွိျခင္း၊ (၄) အကပၸိေယ ကပၸိယသညိတာ- မအပ္သည္ကို အပ္သည္ဟုအမွတ္ရွိျခင္း၊ (၅) ကပၸိ ေယ အကပၸိယသညိတာ- အပ္သည္ကို မအပ္ဟု အမွတ္ရွိျခင္း၊ (၆) သတိသေမၼာသတာ- သတိေတြေ၀ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အာပတ္မ်ား က်ဴးလြန္မိတတ္ၾကေပ သည္။ ယခုေခတ္ဆိုလွ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ခရီးသြားရာ၌ ခရီးစရိတ္အျဖစ္ ေငြသားမ်ားကို ကုိင္ၾကရေပသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ တခ်ဳိ႕အာပတ္မ်ားကို အာပတ္သင့္မွန္းသိထား ေသာ္လည္း မျဖစ္သာေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခ်င္ေသာစိတ္မရွိဘဲ က်ဴးလြန္ ေနမိျခင္းျဖစ္ၾက၏။ ထိုသို႔ အက်ယ္အားျဖင့္ ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္ေသာသီလေတာ္ျမတ္မ်ား ကို သတိထားကာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းေျခာက္ပါးထဲမွ တစ္ပါးပါးျဖင့္ က်ဴးလြန္မိတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ပါရာဇိကအာပတ္ေလးပါးမွတစ္ပါး အျခား အာပတ္မ်ားကုိ ေျဖရန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အာပတ္ေျဖၾကရသည္၊ ေဒသနာၾကားၾကရေပသည္။

ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္ၾကေသာ အမ်ဳိသားေကာင္းတို႔အေနျဖင့္လည္း ျမတ္ေသာကုသုိလ္ေကာင္းမႈ တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းၾကရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာျပစ္မႈမ်ားကို တစ္ရက္တစ္ရက္ က်ဴးလြန္ မိတတ္ၾကရာ သိမ္အတြင္း သံဃာေတာ္မ်ား ဘုရား၀တ္တက္ခ်ိန္တို႔၌ ေဒသနာၾကား (အာပတ္ ေျဖ)တတ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသနာၾကားပံုကို အရက်က္မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

သီတင္းငယ္က သီတင္းႀကီးထံ ေျပာၾကားပံု
ငယ္။ အဟံ ဘေႏၲ သဗၺာ အာပတၱိေယာ အာ၀ိကေရာမိ။
(အရွင္ဘုရား၊ အလံုးစံုေသာ အာပတ္တို႔ကို ထင္ရွားေဖာ္ျပပါသည္ဘုရား)
ႀကီး။ သာဓု အာဟုေသာ သာဓု သာဓု။
(ေကာင္းေပစြငါ့ရွင္၊ ေကာင္းပါေပစြ)
ငယ္။ အဟံ ဘေႏၲ သဗၺဟုလာ နာနာ၀တၳဳကာ သဗၺာ အာပတၱိေယာ အာပဇၨႎ၊ တာ တုမွမူလာ မတိေဒေသမိ။
(အရွင္ဘုရား၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မ်ားစြာေသာ အာပတ္အလံုးစံုတို႔ကို တပည့္ေတာ္ သင့္ေရာက္မိပါၿပီ။ ထိုအာပတ္တို႔ကို အရွင္ဘုရားထံ၌ ေျပာၾကားပါသည္ဘုရား)
ႀကီး။ ပႆသိ အာ၀ုေသာ တာ အာပတၱိေယာ။
(ထိုအာပတ္တု႔ိကို ႐ႈ၏ေလာ ငါ့ရွင္)
ငယ္။ အာမ ဘေႏၲ ပႆာမိ။
(မွန္ပါ၊ ႐ႈပါသည္ဘုရား)
ႀကီး။ အာယတႎ အာ၀ုေသာ သံ၀ေရယ်ာသိ။
(ေနာင္အခါ [အာပါမသင့္ေအာင္] ေစာင့္စည္းပါငါ့ရွင္)
ငယ္။ သာဓု သု႒ဳ ဘေႏၲ သံ၀ရိႆာမိ။
(ေကာင္းပါၿပီအရွင္ဘုရား၊ ေနာင္အခါ ေကာင္းစြာေစာင့္စည္းပါမည္ အရွင္ဘုရား)
ႀကီး။ သာဓု အာ၀ုေသာ သာဓု သာဓု။
(ေကာင္းေပစြ ငါ့ရွင္၊ ေကာင္းပါေပစြ)

သီတင္းႀကီးက သီတင္းငယ္ထံ ေျပာၾကားပံု
ႀကီး။ အဟံ အာ၀ုေသာ သဗၺာ အာပတၱိေယာ အာ၀ိကေရာမိ။
(ငါ့ရွင္၊ အလံုးစံုေသာ အာပတ္တို႔ကို ထင္ရွားေဖာ္ျပပါ၏)
ငယ္။ သာဓု ဘေႏၲ သာဓု သာဓု။
(ေကာင္းပါေပစြ အရွင္ဘုရား၊ ေကာင္းပါေပစြ)
ႀကီး။ အဟံ အာ၀ုေသာ သဗၺဟုလာ နာနာ၀တၳဳကာ သဗၺာ အာပတၱိေယာ အာပဇၨႎ၊ တာ တုမွမူလာ မတိေဒေသမိ။
(ငါ့ရွင္၊ ငါသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မ်ားစြာေသာ အာပတ္အလံုးစံုတို႔ကို သင့္ေရာက္မိပါၿပီ။ ထိုအာပတ္တို႔ကို ငါ့ရွင္ထံ၌ ေျပာၾကားပါသည္)
ငယ္။ ပႆထ ဘေႏၲ တာ အာပတၱိေယာ။
(ထိုအာပတ္တို႔ကုိ ႐ႈပါ၏ေလာ အရွင္ဘုရား)
ႀကီး။ အာမ အာ၀ုေသာ ပႆာမိ။
(႐ႈပါသည္ ငါ့ရွင္)
ငယ္။ အာယတႎ ဘေႏၲ သံ၀ေရယ်ာထ။
(ေနာင္အခါ [အာပတ္မသင့္ေအာင္] ေစာင့္စည္းပါ အရွင္ဘုရား)
ႀကီး။ သာဓု သု႒ဳ အာ၀ုေသာ သံ၀ရိႆာမိ။
(ေကာင္းပါၿပီငါ့ရွင္၊ ေနာင္ခါမွာ ေကာင္းစြာေစာင့္စည္းပါမည္)
ငယ္။ သာဓု ဘေႏၲ သာဓု သာဓု။
(ေကာင္းပါေပစြ အရွင္ဘုရား၊ ေကာင္းပါေပစြ)

ပါဠိလို အရက်က္ထားသင့္ပါသည္။ ျမန္မာလို ေဒသနာၾကားကလည္း ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းရွိသံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဠိလိုသာ ေဒသနာၾကားေလ့ရွိၾကသျဖင့္ အနက္သိထား ၿပီး ပါဠိလိုေဒသနာၾကားႏိုင္ရႏ္ ဒုလႅဘရဟန္းမ၀တ္ခင္ အရက်က္ထားသင့္၏။ အာပတ္ေျဖ
ၾကားၿပီးမွ တရားအားထုတ္လွ်င္ ပို၍ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည္။ အာပတ္သင့္ထားေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအေနျဖင့္ သင့္ထားၿပီးေသာအာပတ္ရွိလ်က္ႏွင့္ တရားအားထုတ္က မည္မွ် ပင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါေသာ္ တရားမရႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ခါနီးတိုင္း သံသယကင္းစင္ၿပီး စိတ္ၾကည္လင္ကာ သမာဓိတရား လ်င္စြာျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာပတ္ေျဖ ၾကားၿပီးမွ တရားအားထုတ္ပါေလ။

ဒုလႅဘ၀တ္စဥ္အခ်ိန္ကာလ ရက္ပိုင္းေလးမွာ ရဟန္းေတာ္စိတ္ျဖင့္ အျမဲေနသင့္၏။ ရပ္ အေၾကာင္း၊ ရြာအေၾကာင္း၊ ေတာအေၾကာင္း၊ ေတာင္အေၾကာင္းမ်ား မေျပာမိေစရန္ အထူးပင္ သတိထားသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူ၀တ္ဘ၀ျဖင့္ေနစဥ္က အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ လိုက္သည္ႏွင့္ စကားစၿမီမ်ား လက္စံုက်ကာ ဟိုအေၾကာင္း သည္အေၾကာင္း ေရာက္တတ္ရာ ရာ ေျပာတတ္ၾကသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ား ပါလာတတ္ၾကရာ အခ်င္းခ်င္းေတြ႔လိုက္သည္ႏွင့္ ရဟန္းစိတ္ေပ်ာက္ လူစိတ္ေရာက္ကာ ေျပာမိတတ္ၾက၏။ လူ႔ဘ၀တုန္းက စကားေျပာရင္း ပုဆိုးကို ေပါင္အထိ ေျမွာက္တတ္သည့္အက်င့္မ်ားလည္းရွိခဲ့ၾကရာ သကၤန္းကိုလည္း ပုဆိုးအမွတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထူးပင္ဆင္ျခင္သင့္လွ၏။ သကၤန္းကို အဟရတၱဓဇ- အဟတၱဖိုလ္၏ေအာင္လံဟု ေခၚဆိုေသာေၾကာင့္ အထူးပင္ အေလးအနက္ ထားသင့္ေပသည္။ ေနကထိုင္မပါဘဲ ၾကမ္းျပင္မွာထုိင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မျပဳလုပ္ရေပ။

လူ႔၀တ္တုန္းက ညထမင္းကို ဖြယ္ဖြယ္ရာရာခ်က္၍ အဓိကထား စားၾကသည္ျဖစ္ရာ ဒုလႅဘ ၀တ္စဥ္၌ ညအခ်ိန္ဗိုက္ဆာသျဖင့္ ခ်ဥ္းသုတ္ေလးစားခ်င္၊ ေပါင္မုန္႔ေလး၀ါးခ်င္၊ ေကာ္ဖီေလး ေသာက္ခ်င္ျဖစ္လာကာ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ျဖစ္လာတတ္ၾက၏။ စာေရးသူ ဆရာေတာ္ဦးဇ၀န ၏ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရွိ သုဒၶ၀ိပႆနာေက်ာင္းတြင္ ဒုလႅဘ၀တ္ခဲ့စဥ္က ေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ဒုလႅဘ ရဟန္းတစ္ပါးႀကီးဆိုလွ်င္ “ဗိုက္ဆာလို႔လည္း ေဘးနားမွာ ၀ယ္စားစရာ ဆုိင္မရွိ၊ လူသူနဲ႔လည္း ေ၀းလွလိုက္တာ၊ တျခားေက်ာင္းေျပာင္းခ်င္တယ္”ဟူ၍ အတူလာခဲ့ၾကေသာ မိတ္ေဆြ ဒုလႅဘ မ်ားထံ လာေရာက္ညည္းညဴရွာေလ၏။ မိတ္ေဆြရဟန္းမ်ားက ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းဖ်ဖ် ေျပာဆို ေပးၿပီး ႏွစ္သိမ့္ရရွာေလသည္။

ေက်ာင္းသို႔ တရားစာအုပ္မ်ားယူေဆာင္လာသင့္၏။ စိတ္မ်ားတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေစရန္ တရား စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ေနသင့္သည္။ မိမိေမးလိုေသာ တရားနဲ႔ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို လည္း ေက်ာင္းရွိသံဃာေတာ္မ်ားထံ ေမးေလွ်ာက္သင့္၏။ မိမိအား ဆံုးမစကားမ်ား ေဟာၾကား ပါကလည္း အေလးအနက္ထား နာၾကားရမည္။ ရဟန္းေတာ္တို႔စည္းကမ္း၌ အသက္ႀကီးျခင္း၊ ေခတ္ပညာတတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ အထက္ေအာက္ သတ္မွတ္သည္မဟုတ္ေပ။ သိကၡာေတာ္ အႀကီးအငယ္အလိုက္ ေနရာထိုင္ခင္း ထုိင္တာကအစ ၀ါစဥ္အလိုက္ထိုင္ၾကရ၏။ အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာရာတြင္လည္း “တင့္ပါ့ဘုရား၊ အရွင္ဘုရား”စသည္ျဖင့္ ျပဳမႈေနထိုင္ၾကၿပီး အရိယာ သကၤန္းဆင္ျမန္းထားၾကသူမ်ားပီပီ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔လွ၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေလးအနက္ ထားၾက၏။ ဘုရားသားေတာ္မ်ား ပီသၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

ရဟန္းေတာ္၏သိကၡာေတာ္မ်ားကို ခ်ရန္အတြက္လည္း သိထားရမည့္အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ပထမရဟန္းဘ၀မွ ကိုရင္ဘ၀သို႔တစ္ဆင့္၊ ၿပီးမွ လူ႔ေဘာင္သို႔ ခ်ရ၏။ သိကၡာေတာ္မ်ား ခ်ေပး စဥ္တြင္ အသိသက္ေသ သံဃာေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ သိကၡာေတာ္မ်ားခ်ေပးသည့္ သံဃာေတာ္ တစ္ပါး အနည္းဆံုး ႏွစ္ပါးရွိရပါမည္။ သိကၡာခ်ၿပီးမွ လူ႔၀တ္လဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္၏။ မိမိအေနျဖင့္ အေလာတႀကီး အိမ္ျပန္ခ်င္လြန္းေသာေၾကာင့္ “လူ၀တ္လဲတာ ဘာၾကာတာမွတ္လို႔” ဆိုၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ သကၤန္းခၽြတ္၊ အ၀တ္လဲ အိမ္ျပန္ ပါက ရဟန္းသိကၡာေတာ္မ်ားက က်မသြားျခင္းေၾကာင့္ လူ႔ေဘာင္တြင္ေနစဥ္ လူအ၀တ္အစား မ်ားျဖင့္ ပါရာဇိကအာပတ္မ်ားသင့္ကာ လက္ရွိဘ၀၌ မဂ္ဖိုလ္လည္းဆံုး႐ံႈး၊ ေနာင္သံသရာတြင္ လည္း ဆင္းရဲဒုကၡ ပင္လယ္ေ၀ရမည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္း သိကၡာေတာ္မ်ားကို စနစ္တက်ခ်ၿပီးမွ လူ႔၀တ္လဲ၊ ငါးပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ကာ ရဟန္း ၀တ္ခဲ့စဥ္က အသိတရားမ်ားကို အစဥ္အျမဲသိရွိနားလည္ကာ နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း နိဗၺာန္သို႔သြား အားလံုးေသာသံသရာ့ခရီးသြားတို႔သည္ ဆက္လက္သြားရန္ က်န္ေသးသည္ ဟူေသာအသိျဖင့္ ခရီးႏွင္ၾကရေပဦးမည္။

ဤမွ်ျဖင့္ ဒုလႅဘရဟန္းခံရန္ ရည္သန္ထားၾကသူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္မ်ား အေတာ္ အသင့္ ျပည့္စံုေလာက္ၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။ လိုတာမ်ားလည္း ရွိပါဦးမည္။ လိုအပ္သည္မ်ား ကိုလည္း ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားၾကၿပီး သာသနာေတာ္တြင္းကာလမွာသာ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူ ႏိုင္သည့္ ပါရမီကုသိုလ္ထူးမ်ားကို စနစ္က်မွန္ကန္စြာ ျဖည့္က်င့္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ဓမၼမိတ္ေဆြအားလံုး၊ သတၱ၀ါအနႏၲအားလံုး ေဘးရန္ေၾကာင့္ၾက၊ ဆင္းရဲကင္းၿပီး၊ ေကာင္းက်ိဳး လိုရာဆႏၵျပည့္၀ကာ အစြဲမက်န္ ျပည္နိဗၺာန္သို႔ အေရာက္ခ်ီႏိုင္ၾကပါေစ။
(ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသ၀ကၡယံ ၀ဟံ ေဟာတု)

အျပည့္အစုံသုိ႔

19 Feb 2010

သတၱ၀ါဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲသနည္း

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

“ငါ”ဆိုသည္မွာ အေခၚ ပညတ္မွ်သာျဖစ္၍ တကယ့္အရွိတရားမွာ ခႏၶာငါးပါး- ဒုကၡသစၥာတရား တို႔သာလွ်င္ျဖစ္၏။ ထိုဒုကၡသစၥာ ခႏၶာငါးပါးတို႔မွာ- ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ (႐ူပကၡႏၶာ)၊ ခံစားတတ္ျခင္းသေဘာ (ေ၀ဒနာကၡႏၶာ)၊ မွတ္သားတတ္ျခင္းသေဘာ (သညာကၡႏၶာ)၊ ၾကံစည္ ေတြးေတာတတ္ျခင္းသေဘာ (သခၤါရကၡႏၶာ)၊ သိတတ္ျခင္းသေဘာ (၀ိညာဏကၡႏၶာ) ဟူ၍ျဖစ္ ၏။ ထို ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္သာလွ်င္ ပရမတၳသေဘာ တကယ့္အရွိတရားတို႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။


ထိုခႏၶာငါးပါးတို႔၏ သေဘာတရားမ်ားသည္ မည္သူ႔အလိုသို႔မွ်မလိုက္၊ သူ႔သေဘာ၊ သူ႔အလုပ္၊ သူ႔ဘာသူလုပ္ေနျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္၏။ ထိုသုိ႔ သူ႔သေဘာသူေဆာင္ေနေသာ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း သေဘာတို႔ကို သတိပညာ ကင္းကြာသည့္အခါ ထိုတရားတို႔အေပၚ၌ “ငါ”ဟူ၍ အယူမွား ျခင္း“ဒိ႒ိ” ၊ တပ္မက္ျခင္း “တဏွာ” ၊ ေထာင္လႊားျခင္း “မာန”တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ “ျမင္တဲ့အခါ ငါျမင္တယ္၊ ၾကားတဲ့အခါ ငါၾကားတယ္၊ နံတဲ့အခါ ငါနံတယ္၊ စားတဲ့အခါ ငါစားတယ္၊ ထိတဲ့ အခါ ငါထိတယ္၊ သိတဲ့အခါ ငါသိတယ္” စသျဖင့္ “ငါ” ဟူ၍သာ “ဒိ႒ိ” ျဖင့္ျမင္၏။

ခံစားရာ၌ “ငါ” ခံစားေနသည္ ထင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္ျခင္း “တဏွာ”ကေန စြဲလန္းျခင္း “ဥပါဒါန္” သို႔ ေရာက္သြား၏။ မျမင္ရ၊ မၾကားရ၊ မစားရလွ်င္ မေနႏိုင္ ျဖစ္လာၿပီး အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႔တို႔အေပၚ၌ စြဲစြဲလန္းလန္း တမ္းတမ္တတ ျဖစ္ေနျခင္း သေဘာသည္ ဥပါဒါန္စိတ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးေပးခႏၶာက အေၾကာင္းေကာင္းခဲ့လွ်င္ ေကာင္း၏၊ မေကာင္းခဲ့လွ်င္ ညံ့၏။ အက်ိဳးေပးခႏၶာတရား ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္း သည္ျဖစ္ေစ ေထာင္လႊားျခင္း “မာန” သည္ ျဖစ္၏။ “မာန” ကိေလသာမွာလည္း ရဟႏၲာျဖစ္မွ ကုန္သြားသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အႏုအရင့္အလိုက္ ပုထုဇဥ္မွ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အထိ ရွိေနၾကေပ သည္။ ခႏၶာငါးပါးရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ထို ပပဥၥသညာတရားသံုးပါးျဖစ္သည့္ ဒိ႒ိ၊ တဏွာ၊ မာန တို႔ ျဖစ္ၾကရေပသည္။

ထုိပပဥၥသညာသံုးပါးတို႔ရွိျခင္းေၾကာင့္ လိုအင္ဆႏၵသည္ျဖစ္ေပၚ၏။ ဘယ္အရာေတြကို လုိခ်င္ သလဲဆိုေတာ့ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႔ စသည့္ ကာမဂုဏ္တရားတို႔ကို လိုခ်င္၏။ လိုခ်င္သည့္အတြက္ ရွာေဖြရသည္။ ရွာလို႔ ရလာသည့္အခါတြင့္ သိမ္းထားခ်င္သည္။ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း မရွိလို႔ လိုခ်င္ေနျခင္း၊ ရွာေဖြေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲရ၏။ ရလာသည့္အခါတြင္လည္း ျပန္လည္ဆုံး႐ံႈးသြားမွာကို စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ျဖစ္ရျပန္၏။ ထိုသုိ႔ ကာမဂုဏ္တရားတုိ႔ကို ခံစားသံုးေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆထက္တိုးပြါးေအာင္သာ ၾကံေဆာင္ ျပဳမူေတာ့၏။ တိုးပြါးသည္ထက္ တိုးပြါးေအာင္၊ ခံစားသံုးေဆာင္ႏိုင္သည္ထက္ သံုးေဆာင္ႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရသည္ကိုပင္ အားမရႏိုင္ေပ။ သိမ္းဆည္းထားရသည္ကိုလည္း မၿငီးေငြ႔ႏိုင္ ေတာ့ဘဲ တိုးခ်ဲ႕ရင္းသာ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး လိုအင္ဆႏၵေတြ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ထို လိုအင္ဆႏၵေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းသည္ ျဖစ္ရ၏။ လိုခ်င္တာရေတာ့ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး ၏။ ခ်စ္ခင္၏။ မလိုခ်င္တာေတြရေတာ့ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္။ မုန္းတီး၏။ လိုခ်င္ေတာေတြေပး လွ်င္ ခ်စ္စရာေကာင္းသူ၊ မလိုခ်င္တာေတြေပးလွ်င္ မုန္းစရာေကာင္းသူဟူ၍ ခဲြျခားေတာ့၏။ ထိုသုိ႔ ခြဲျခားထားၿပီး လိုခ်င္တာေတြက်ေတာ့ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးမိျခင္းေၾကာင့္ မရ,အရ လိုက္ယူၿပီး မလိုခ်င္တာေတြက်ေတာ့ စက္ဆုပ္ရြံရွာသည့္အတြက္ အတင္းတြန္းဖယ္ျခင္း ျပဳေတာ့၏။ လိုက္ယူ တြန္းဖယ္မႈေတြ ျပဳေနေသာ္လည္း မလိုခ်င္တာေတြသာ ႀကံဳေတြေနရ သည့္အခါ ဗုဒၶေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္အတိုင္း “ပိေယဟိ ၀ိပေယာေကာ ဒုေကၡာ- ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သည့္အရာတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲရ၏။ အပိေယဟိ သမၸေယာေကာ ဒုေကၡာ- မခ်င္ခင္ မျမတ္ႏိုးသည့္အရာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ယွဥ္တဲြေနရ ျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲရ၏” ဆုိသည့္အတိုင္း ပူပင္ေသာက ဗ်ာပါဒတို႔သာ အစဥ္တိုးပြါးကာ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။

ထိုသို႔ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းအစြဲတို႔ေၾကာင့္ မနာလိုျခင္း(ဣႆာ)၊ ၀န္တိုျခင္း (မစၧရိယ) ကိေလသာ တရားတို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးေတာ့သည္။ မိမိ မခ်စ္ခင္၊ မႏွစ္သက္သူတို႔ မိမိထက္ ခ်မ္းသာေန ရလွ်င္၊ အမြန္အျမတ္တို႔ ရရွိသြားလွ်င္ မနာလိုေပ။ ထို မိမိ မႏွစ္သက္သူကို မိမိက ေပးရမည္ ဆိုလွ်င္၊ သူ႕အတြက္ မိမိက ျပဳဖြယ္ကိစၥတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ၀န္တိုျခင္း (မစၲရိယ စိတ္) ေၾကာင့္ လုပ္မေပးႏိုင္ေပ။ မိမိလုပ္ေပးဖို႔မဆိုထားႏွင့္ ထို မိမိ မုန္းေနသူကို သူတစ္ပါးတို႔ က ေဆာင္ရြက္ေပးေနလွ်င္၊ ခ်မ္းသားႀကီးပြါးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကားသိရ လွ်င္ပင္ ထိုဣႆာ၊ မစၧရိယစိတ္တို႔ေၾကာင့္ ေနရင္းထိုင္ရင္းပင္ ဆင္းရဲႀကီးစြာ ျဖစ္ေနရေတာ့ ၏။

ဣႆာ၊ မစၧရိယတရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး၏ ဆံုးမစကားမွာ မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းလွ၏။ “အိမ္မွာ ၾကက္၊ ဘဲ တို႔ကို ေမြးထားလွ်င္ ေနာင္ခဏထား၊ ယခုလက္ရွိေတာ့ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥေတာ့ စားရေသး၏။ သူတစ္ပါး ခ်မ္းသာသည္ကို မနာလို၊ ၀န္တိုျခင္း ဣႆာ၊ မစၧရိယကိေလသာမ်ား ေမြးထားမိလွ်င္ေတာ့ လက္ရွိလည္း ပူပင္ေသာက ဗ်ာပါဒတို႔နဲ႔ ဆင္းရဲေနရသလို ေနာင္တမလြန္မွာလည္း အပါယ္သို႔လားၿပီး ဆင္းရဲရဦးမည္။” ဟူ၍ျဖစ္ ေပသည္။

ထိုသို႔ေသာ ဣႆာ၊ မစၧရိယစိတ္တို႔ေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔သည္ ခ်မ္းသာစြာေနလိုၾကပါေသာ္ လည္း ဆင္းရဲ၍သာ ေနေနရေၾကာင္း သတၱပဥၥသုတ္၌ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္ မူခဲ့ေပ သတည္း။

ကာမဘံုသား၊ နတ္လူမ်ားတို႔၊ ေကာင္းစားျပည့္၀၊ ေဘးရန္ပလွ်က္၊ ေအးျမခ်မ္းသာ၊ ေနလိုပါ လည္း၊ ဣႆာမေစၧ၊ သူ႐ႈပ္ေပြ၍၊ ထင္ေျခမက်၊ ဆင္းရဲရတည့္၊ မူလဇစ္ျမစ္၊ သူ႔ေၾကာင္းစစ္ ေသာ္၊ မုန္းခ်စ္အပ္သား၊ အာ႐ံုမ်ားႏွင့္၊ လိုလားတစ္လီ၊ ၾကံစည္တစ္တန္း၊ ခ်ဲ႕ရန္မွတ္စြဲ၊ ေျခတည္လြဲ၍၊ ဆင့္ကဲဆင့္ကာ၊ ျဖစ္႐ိုးပါတည့္။

စာ႐ႈသူပရိတ္အေပါင္းႏွင့္ သတၱ၀ါအနႏၲတို႔သည္ ေဘးရန္ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္းၿပီး အလိုရွိရာ နိဗၺဳတာသို႔ ေရာက္ႏိုင္,ရႏိုင္ၾကပါေစ။

အျပည့္အစုံသုိ႔